Font Size

Profile

Ustawienia strony

Aktualności

Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi, inni pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni.
 • pracownicy odpowiednich służb np. medycznych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienionych, w tym rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla.
 4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
  z wodą.
 6. Czekając na wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
 8. Zarówno zdający jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą-jeżeli uznają to za właściwe mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
Jesteś tutaj: Home Aktualności Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty