Font Size

Profile

Ustawienia strony

Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkoły i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu, w tym szczególnie aktualnego numeru telefonu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą (38°C i więcej) nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęty także uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun , ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów niezwiązanych z lekcją.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz wchodzenia i przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
 7. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do placówki.
 9. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 10. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura powyżej 38°C) i może zarażać innych, nie będzie on przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 11. W szkole obowiązuje noszenie maseczek na korytarzach i innych ciągach komunikacyjnych. Uczeń nie musi przebywać w maseczce po wejściu do sali lekcyjnej,
  z wyjątkiem pomieszczeń, w których niemożliwe jest zapewnienie dystansu społecznego.
 12. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 14. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Marzena Morylowska

Jesteś tutaj: Home Aktualności Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!