Font Size

Profile

Ustawienia strony

Innowacyjność

Działania nobilitujące nas w poszukiwaniu szkoły jakości

Obraz 120

System zarządzania jakością ISO 9001:2015

Od 2006 zbudowaliśmy w szkole System Zarządzania Jakością  ISO 9000:2015 w celu poprawy efektów pracy szkoły w dziedzinie kształcenia, wychowania i zarządzania.  Opracowaliśmy Politykę Jakości, procesy główne i pomocnicze, wskaźniki i  procedury wewnętrzne.

Polityka Jakości wyznacza nam cele naszego działania, do których należą:

Procesy Główne

         Kształcenie

        Celem procesu jest  osiąganie sukcesów na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.

        Wychowanie

        Celem  procesu jest tworzenie przyjaznej szkoły, w której każdy może się wszechstronnie rozwijać, a wzajemna współpraca ma wpływ na wysoki poziom zadowolenia klientów.

Procesy Pomocnicze

        Zarządzanie Personelem

       Celem procesu jest  zbudowanie profesjonalnego zespołu pracowników, realizującego politykę jakości i spełniającego oczekiwania klientów.

       Współpraca z instytucjami wspomagającymi

       Celem procesu jest wspieranie uczniów, którym z różnorodnych przyczyn niezbędna jest pomoc oraz stworzenie warunków do prezentowania swoich uzdolnień w szkole i poza szkołą.

       Promocja szkoły

        Celem procesu jest popularyzowanie ZS 1 w środowisku lokalnym poprzez przedstawienie oferty edukacyjnej oraz prezentację osiągnięć uczniów i nauczycieli. Pozyskanie jak największej liczby      uczniów.

      Baza i zakupy

      Celem procesu jest utrzymanie stanu technicznego budynku szkoły, pomieszczeń, instalacji oraz wyposażenia zgodnie z przepisami prawa, zapewnienie jakości kupowanych wyrobów i usług zgodnie z wymaganiami.

     Doskonalenie Systemu Zarządzania jakością

    Celem procesu jest ocena skuteczności funkcjonowania systemu i jego wpływu na podniesienie jakości pracy zespołu szkól. Miernikami jakości jest analiza wskaźników osiągniętych w poszczególnych procesach.

 Programy innowacyjne i własne poprawiające jakość kształcenia i wychowania.

 Innowacja pedagogiczna "Ocenianie kształtujące szansą na efektywne uczenie się"

Innowacja dotyczy wprowadzenia w życie szkoły nowej koncepcji oceniania, oceniania kształtującego. Efekty kształcenia odnoszone przez uczniów w egzaminach zewnętrznych i sprawdzianach wewnętrznych nie zawsze są satysfakcjonujące. Troską  dyrekcji szkoły i nauczycieli jest poszukiwanie takich koncepcji, które wesprą uczniów iw odnoszeniu sukcesów  i  umożliwią  w przyszłości dobry start w dorosłe życie. Podstawowe obszary zmian dydaktyczno-wychowawczych wynikające z zastosowania nowej koncepcji oceniania w szkole to:

 • uświadomienie uczniom celów lekcji, celów uczenia się, wymagań i kryteriów oceniania, 
 • kształtujące zadawanie pytań
 • Informacja zwrotna w toku uczenia się ? komentarz
 • ocena koleżeńska i samoocena uczniów
 • kształtujące wykorzystanie sprawdzianu sumującego.

Poprawa wyników nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych, poprawa relacji nauczyciel - uczeń, stosowanie zróżnicowanych (zindywidualizowanych) metod nauczania, wzmocnienie kultury oceniania w szkole, stosowanie różnych sposobów sprawdzania rozumienia zdobywanej przez uczniów wiedzy, promocja w szkole kultury sukcesu i wiary w siebie, stymulacja reformy edukacji "od dołu", rozwój nauczyciela jako refleksyjnego praktyka, promocja szkoły w zakresie innowacyjności w środowisku lokalnym.

Szkolny System Motywacyjny Dyplom "Złota Jedynka"

Jednym z ważnych priorytetów pracy w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie  jest wzmocnienie potrzeby uczenia się i pracy nad sobą wśród uczniów. Wychodząc z założenia, że nagradzanie jest skuteczniejszą metodą wychowawczą niż karanie, zespół wychowawczy  w roku szkolnym 2009/2010  opracował Szkolny System Motywacyjny. Wśród czternastu  różnych form nagradzania  wskazaliśmy jeszcze jedną-dyplom "Złota Jedynka" Opracowany został regulamin przyznawania dyplomu, w którym  zawarte zostały wymagania  wobec uczniów, osoby wnioskujące i sposób nagradzania po otrzymaniu pięciu dyplomów.

Komisja regulaminowa przyznała  w roku szkolnym 2009/2010 232 dyplomy - w szkole podstawowej 64, w gimnazjum 168 . Ostatecznie  12 uczniów - 2 ze szkoły podstawowej i 10 z  Gimnazjum otrzymało nagrody rzeczowe w postaci sprzętu RTV.

 Programy własne:

Szkoła Podstawowa:

 • "Przyroda z komputerem" klasy IV - VI
 • "Edukacja regionalna w szkole podstawowej"- klasy IV - VI

 

Gimnazjum:

 • Program edukacji regionalnej w gimnazjum "Poznaj województwo, w którym mieszkasz" (klasy I-III)
 • Program klasy sportowej ? piłka nożna chłopców  
 • Program klasy sportowej -   siatkówka dziewcząt
 • Program klasy sportowej - koszykówka dziewcząt

Programy ogólnopolskie

 • "Szkoła bez przemocy"

 

Szkoła jest wspólnotą

Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

Wszyscy się szanujemy.

Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

Wspólnie działamy przeciw przemocy.

W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły

Niczego nie ukrywamy.

Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

Zawsze reagujemy.

Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

Nauczyciel nie jest sam.

Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednia wiedze i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

Uczniowie wiedzą, jak działać.

Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych
i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

Rodzice są z nami.

Aby przeciwdziałać przemocy, szkoła współpracuje z rodzicami, włączając ich
do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

Mamy sojuszników.

Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu
działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy
potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

Nagradzamy dobre przykłady.

Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Program MEN  "Radosna szkoła"

 • Miejsce zabaw w szkole powstało w roku 2009 przy finansowym wsparciu organu prowadzącego i MEN. Jest zlokalizowane w sali gimnastycznej i służy wszystkim klas I-III SP. Jego celem jest łączenie nauki z zabawą dzieci najmłodszych. Koszt wynosi 12.888 zł.
 • Szkolny plac zabaw  powstał w roku 2010 przy wsparciu finansowym organu prowadzącego i MEN. Koszt placu zabaw wynosi 210000 zł. Dzięki placowi zabaw powiększyliśmy bazę sportowo- rekreacyjną szkoły, uatrakcyjniliśmy ofertę edukacyjną szkoły dla klas I-III SP, dajemy szansę zabawy dzieciom z okolicznych osiedli oraz przedszkolakom z sąsiednich  przedszkoli. Doskonałe wyposażenie placu zabaw w urządzenia i  przyrządy  pozwala na ciekawą realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III SP. Dzięki placowi zabaw dzieci więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu, wykorzystując naturalną potrzebę ruchu. Plac zabaw wpłynął również na powiększenie liczby dzieci klas I w szkole oraz na obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Szkoła pozyskała łącznie 69 pierwszoklasistów   w tym 5 sześciolatków.  

"Rok odkrywania talentów"

Rok 2010/2011 ogłoszony został przez MEN  "Rokiem odkrywania talentów". Przystąpiliśmy do odkrywania szkolnych talentów dzięki Projektowi "ODKRYWANIE TALENTÓW".

"Rok wolontariatu"

Rada Europy ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu. Głównym celem jest zachęcenie Wspólnoty państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych do podjęcia działań na rzecz innych ludzi, na wymianę doświadczeń i doskonalenie form organizacji. Nasze Szkolne  Koło Wolontariatu włączyło się do działań Ogólnopolskiej Akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" a w miesiącu styczniu 2011 roku  włączy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 20 uczniów naszego Gimnazjum Nr 1 "gra" w Miejskim Sztabie WOŚP w Krasnymstawie  już  9 stycznia 2011 r. Uczniowie naszego  Zespołu Szkół włączą się do akcji i zagrają  już 7 stycznia 2011 roku.

 "Owoce w szkole"

Już drugi rok nasza Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Agencji Rynku Rolnego "Owoce w szkole". 223 uczniów klas I-III korzysta z nieodpłatnie z owoców i warzyw dostarczanych do szkoły.

 "Mleko w szkole"

Już czwarty rok nasza Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Agencji Rynku Rolnego "Szklanka mleka". 465 uczniów klas I-VI SP korzysta codziennie i nieodpłatnie ze szklanki mleka w szkole.

 "Szkoła dobrych praktyk"

"Szkoła dobrych praktyk" - to projekt Lubelskiego Kuratorium Oświaty, do którego przystąpiliśmy jako Zespół Szkół nr 1 im Adama Mickiewicza w Krasnymstawie prezentując  trzy projekty:

 • Innowacja pedagogiczna "Ocenianie kształtujące szansą na efektywne uczenie się",
 • Szkolny System Motywacyjny  "Złota Jedynka",
 • Szkolny Konkurs  Angielskiej  Piosenki  Świątecznej,

Projekty, które realizujemy:

Tworzymy przyszkolne ogrody  Czas realizacji 01.04.2010r - 31.08.2010 r. To projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krasnystaw  i WFOŚ w  Lublinie na kwotę 9000zł. Dzięki projektowi otoczenie naszej szkoły jest  ciekawie zagospodarowane i  przydatne edukacyjnie. Na szkolnych klombach  rosną ciekawe rośliny, byliny i  krzewy z różnych regionów Europy

"Odkrywanie talentów" Czas  realizacji  07.04. 2010 r. - 30.11.2010 r.

 Projekt  Stowarzyszenia Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki, którego celem jest rozwijanie i odkrywanie szkolnych talentów w dziedzinie plastyki, muzyki i teatru. W ramach projektu w szkole działały 4 grupy zajęć:

 • Zajęcia plastyczne "Cudze chwalicie"
 • Zajęcia teatralne "Szkolny teatr Melpomene"
 • Zajęcia wokalne  "Śpiewajmy razem",
 • Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne?

Łącznie w projekcie brało udział 45 uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach. Prace plastyczne, koncert kolęd i występ recytatorski członków kółka teatralnego mogliśmy podziwiać 14 grudnia 2010 r. na spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia.      

Koło astronomiczne "Mroczek" przez cały 2010 rok 15 uczniów naszego Zespołu Szkół mogło rozwijać swoje pasje  badawcze w dziedzinie astronomii w naszym szkolnym obserwatorium astronomicznym. Powstały wspaniałe projekty pokazujące Wszechświat, które mogą podziwiać odwiedzający nasze obserwatorium.

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza uczestniczy w 2 badaniach ogólnopolskich prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty.


1. Udział uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w projekcie pn. Badanie porównywalności wyników sprawdzianów po szkole podstawowej prowadzonych w kolejnych latach, od roku 2002.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną rozpoczyna działania mające na celu uzyskanie ścisłej porównywalności wyników sprawdzianów po szkole podstawowej prowadzonych w kolejnych latach, od roku 2002.Poniewaz kolejne edycje sprawdzianu z konieczności różnią się pomiędzy sobą, porównywanie ich wyników jest dotychczas ograniczone i w zasadzie nieuprawnione metodologicznie. Zaprojektowane obecnie badania dadzą możliwość przeliczenia dowolnego wyniku z danego roku na punktację z roku 2012, który został wybrany jako rok porównawczy. Pozwoli to na porównanie wyników wszystkich edycji sprawdzianu i uzyskanie informacji  o tym, czy poziom umiejętności uczniów szkół podstawowych w poszczególnych latach zmieniał się, czy pozostawał na tym samym poziomie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie została wylosowana do przeprowadzenia ww. badań. Będą one realizowane w dniach 27 luty 2012 r. do 6 marca 2012 r. w 440 szkołach w całym kraju.

Badanie polegać będzie na przeprowadzeniu testu podobnego do sprawdzianu po szkole podstawowej w jednej, również wybranej losowo, klasie. Uczniowie odpowiadać będą na pytania rozwiązywać zadania o zbliżonym poziomie trudności do sprawdzianu .

Wybrana losowo klasa to VIc.  Termin badania w szkole to: 29 luty 2012 r. godz. 9.00 Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych badania w szkołach  prowadzić będzie firma PBS DGA.

Mamy nadzieję, że klasa VI c godnie będzie reprezentowała naszą szkołę podstawową w badaniu ogólnopolskim i solidnie przygotuje się do sprawdzianu pod opieką nauczycieli uczących przedmiotów wiodących - języka polskiego, matematyki, historii i przyrody oraz wychowawczyni klasy.

Udział uczniów w badaniu umożliwi weryfikację ich wiedzy przed sprawdzianem rzeczywistym i ukaże stan przygotowań do sprawdzianu.


2. Udział uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie  w projekcie  prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych  w Warszawie  pn. "Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum"  (BUNJO)

Jest to projekt systemowy realizowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość  systemu oświaty.

Celem badania jest uzyskanie wieloaspektowego wglądu w proces kształcenia językowego, a jednocześnie realne wsparcie nauki języków obcych w szkołach uczestniczących w badaniu.

Na projekt BUNJO składają się działania badawcze, badania kompetencyjne i kwestionariuszowe uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły, obserwacje lekcji, badania socjoekonomiczne kontekstu nauczania języków obcych, atrakcyjna oferta szkoleniowa dla nauczycieli języków obcych oraz dostęp do nowatorskich rozwiązań i materiałów w zakresie glottodydaktyki.

Projekt zaplanowany jest na lata 2012 - 2014 i weźmie w nim udział 120 gimnazjów  z całego kraju, wśród    nich gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

Bezpośrednio w badaniu uczestniczyć będą 3 grupy językowe uczniów  z klas pierwszych naszego gimnazjum oraz  3 nauczycieli uczących te grupy. Pierwszy etap badań przeprowadzony będzie w dniach od 5 marca 2012 r. do 19 maja 2012 r. przez specjalnie powołany zespół metodyków nauczania języków obcych.

Mamy nadzieję, że podołamy wyzwaniom projektu i  jeszcze bardziej udoskonalimy proces kształcenia językowego naszych uczniów.

Jesteś tutaj: Home Szkoła Innowacyjność