Font Size

Profile

Ustawienia strony

Regulamin rzecznika praw ucznia

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

pomoc

 1. Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Ustawa o Systemie Oświaty,
 • Statut Szkoły.
 1. Ustalenia programowe
  1. Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli wychowawców.
  2. Głos uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski.
  3. Osobą wspierającą działania samorządu ułatwiającą (propagującą) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem.
  4. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców.
  5. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem.
  6. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.
 2. Ustalenia organizacyjne
  1. Funkcja rzecznika zapisana jest w statucie szkoły.
  2. Wybór rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.
  3. Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego.
  4. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
  5. Rzecznikiem może być nauczyciel z danej placówki oświatowej.
  6. Kadencja rzecznika trwa dwa lata i kończy się z chwilą powołania następcy.
  7. Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
  8. Wybory są powszechne i tajne.
  9. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.

10. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego
i dyrekcji szkoły.

 1. Tryb wyboru rzecznika
  1. Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły.
  2. Na początku roku szkolnego uczniowie w formie elektronicznej głosują na swojego kandydata.
  3. Głosowanie jest tajne i anonimowe.
  4. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej wybierają tylko jednego kandydata
   z podanej listy nauczycieli.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
  6. Zwycięzca w wyborach zostaje przez dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia.
 1. Regulamin działania RZECZNIKA PRAW UCZNIA
  1. W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
  2. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest przez dyrektora szkoły .
  3. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:

-        na wniosek Samorządu Uczniowskiego,

-        na wniosek samego Rzecznika.

 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
 2. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawi Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I.
 3. Głównym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest ingerowaniu w pracę szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę ich praw.
 4. Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

-        znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I;

-        informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;

-        interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia,

-        udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;

-         kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych;

-        składanie raz w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i apelu szkolnym podsumowujących działalność w roku szkolnym.

 1. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

-         swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów trybu postępowania,

-        wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ,

-         zapoznania się z opinią stron konfliktu,

-        odstąpienia od podjęcia interwencji.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

-        zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

-        podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, psychologiem lub pedagogiem

-         w dalszym trybie zasięgnięcie opinii całej Rady Pedagogicznej,

-        ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel :

-         zapoznanie się opinią stron konfliktu,

-        podjęcie mediacji ze stronami,

-         w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie,

-        po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.

 1. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.
Jesteś tutaj: Home Samorząd Uczniowski Regulamin rzecznika praw ucznia