Font Size

Profile

Ustawienia strony

                                                        

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2022/2023

 

Celem  działań Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Krasnymstawie jest:

 • Rozwijanie kreatywności uczniów;
 • Wyrabianie gotowości do podejmowania zadań i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Integracja z uczniami z Ukrainy
 • Kształtowanie umiejętności planowania działań;
 • Motywowanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej;
 • Propagowanie norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • Współpraca z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

 Zamierzenia Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

 • Zaprojektowanie i przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz dbanie o jej estetykę;
 • Systematyczne informowanie społeczności szkolnej o pracy SU;
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach ;
 • Kontynuowanie spotkań Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor Szkoły, opiekunem, opiekunami sekcji  oraz opiekunem Małego Samorządu;
 • Nawiązanie współpracy z Samorządami Uczniowskimi krasnostawskich szkół;
 • Przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych oraz na tabloidzie;
 • Rozwijanie współpracy z samorządami klasowymi, wychowawcami oraz nauczycielami;
 • Angażowanie się w organizację uroczystości szkolnych – obsługa techniczna, przygotowywanie dekoracji,;
 • Prowadzenie działań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły oraz potrzeb uczniów harmonogramu działań poszczególnych sekcji;
 • Inicjowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej wg. sugestii uczniów;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły, dbanie o jej dobre imię i honor ;
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących;
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania samorządu;
 • Podjęcie działań umożliwiających integrowanie się uczniów z Ukrainy ze społecznością naszej szkoły oraz społecznością lokalną

 

       

LP.

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Opiekun SU, Zarząd

1 IX

2.

Spotkanie organizacyjne SU,wybór zarządu,  przewodniczących sekcji i zastępców w poszczególnych sekcjach SU . Przydział czynności. Wspólne zaplanowanie działań.

Opiekunowie, członkowie sekcji SU

IX

3.

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi i „Małym Samorządem”. Omówienie planu działania obydwu samorządów.

Opiekunowie  SU, Zarząd, sekcje

IX

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

Opiekunowie sekcji, Opiekun SU, Rada Pedagogiczna

 IX

5.

 Niezapomniane lata 70-te- przygotowanie plakatów informacyjnych oraz propozycji muzycznych.

 Wszystkie sekcje

IX

6.

 

„Dzień  Chłopaka”. Przygotowanie wzorów upominków do wykonania przez Samorządy klasowe. Przygotowanie upominków dla nauczycieli. Życzenia przez radiowęzeł. Artykuł, fotorelacja.

Wszystkie sekcje

IX

PAŹDZIERNIK

6.

„Dzień Edukacji Narodowej” -                           - niespodzianka  dla wszystkich nauczycieli, przygotowanie życzeń i upominków , gazetka okolicznościowa, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 X

7.

Ślubowanie klas I szkoły podstawowej - pomoc w organizacji, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 X

LISTOPAD

8.

„Dzień Wszystkich Świętych”:                           - zapalenie zniczy przy pomniku przy szkole.

Sekcja wychowawcza

XI

9.

„Narodowe Święto Niepodległości” -dzień z symbolem “Niepodległej” np. z kotylionem, konkurs na „Największy klasowy kotylion”

- informacje przez radiowęzeł

- artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 XI

10.

Przygotowanie  działań w ramach  “Tygodnia profilaktyki”-   „Dobre wychowanie” - włączenie w działania  uczniów z Ukrainy                           

Opiekunowie  i członkowie wszystkich sekcji

XI

11.

Tydzień profilaktyki- artykuł na stronie szkoły , fotorelacja.                                     

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

12.

Festiwal Nauki : Będzie się działo-artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna,

XI

13.

Tradycje Andrzejkowe- konkurs na  “Najciekawszą wróżbę andrzejkową”, dyskoteka, ciekawostki przez radiowęzeł, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

                                                                                                   

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

29 XI

14.

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”: udział w ogólnopolskiej akcji.

Sekcja wychowawcza,

medialna

XI/XII

15.

Akcja ulotkowa – rozdawanie ulotek profilaktycznych podczas zebrań z rodzicami

Sekcja wychowawcza

 Cały rok -podczas zebrań i spotkań z rodzicami (XI, I, II, III)

GRUDZIEŃ

16.

 

Poznaj swojego  Patrona:

- zaangażowanie w organizację święta, gazetka okolicznościowa, konkursy,                                

 artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Wszystkie sekcje

XII

17.

„Boże Narodzenie”- wigilie klasowe                                            - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs międzyklasowy kl. I-VIII na "Najładniejsza klasowa bombka/ piernik/dekoracja świąteczna"- wykorzystanie Szkolnego Drzewa Mocy. Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

   

STYCZEŃ

18.

Dzień śmiesznej  fryzury i nakryć głowy

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

I

LUTY

19.

 

Walentynki: przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,  akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły), artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

II

20.

 „Najlepsi z najlepszych”- opracowanie scenariusza gali, przygotowanie dekoracji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Zarząd, sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

II

21.

Kulturowy wieczór filmowy “-Jak cenna jest przyjaźń?”- członkowie SU, uczniowie z Ukrainy

Wszystkie sekcje

II-III

MARZEC

22.

Talenty Jedynki

wszystkie sekcje

III

23.

8 MARCA: Dzień kobiet:

- życzenia dla wszystkich  pań pracujących w szkole i koleżanek. Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

8 III

24.

Powitanie Wiosny-konkursy fotograficzne,  turnieje klasowe

Opiekun SU, wszystkie sekcje

21 III

25.

Dzień matematyki - konkursy z matematyką i informatyką w tle:

1) Plakat promujący XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia i przydatność jej znajomości w życiu codziennym - forma elektroniczna, ręczna, zdjęcie (pażdziernik)

2) Prezentacja w Power Point: kl 4-6 działania na ułamkach zwykłych, kl 7-8 działania na potęgach i pierwiastkach

3) Nagranie filmu ukazującego dowolnie wybrane zagadnienie z matematyki i jego zastosowanie w życiu codziennym - gospodarce, sztuce, technologii itp. (Dzień matematyki)

4) Broszura informacyjna z propozycją wycieczki klasowej - programu wycieczki, koszty, zdjęcia, mapa dojazdu - z wykorzystaniem programów komputerowych.

Sekcja informatyczno- fotograficzna,

  X, III, V

KWIECIEŃ

26.

Dzień Ziemi                                                           

-przygotowanie działań ekologicznych,  pokazy multimedialne, konkursy ekologiczno-przyrodnicze. Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja  informatyczno- fotograficzna, medialna wychowawcza, edukacyjno-kulturalna

 IV

27.

„Wielkanoc”                                                         - -życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs wielkanocny. Przedmiotem konkursu  będą  pisanki, palmy oraz plastyka obrzędowa związana ze Świętami Wielkanocnymi. Kiermasz babeczek wielkanocnych.

Sekcja  informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

IV

28

                                                                 Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

                                       wszystkie sekcje

                                                                      24 24 IV

MAJ

29.

3 Maja - Święto Konstytucji:                                                               - pomoc i udział w przygotowaniu apelu

Sekcja kulturalno- imprezowa

V

30.

Piknik rodzinny

Wszystkie sekcje

V-VI

CZERWIEC

31.

Wybory do SU na rok szkolny 2022/2023.

Opiekun SU, Zarząd

VI

41.

Apel podsumowujący pracę w:                             Szkole Podstawowej w klasach 4-8. za drugi semestr roku szkolnego 2022/2023, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.                                                     - podziękowanie i nagrodzenie za pracę  wyróżniającym się przedstawicielom SU.       

Opiekun SU, Zarząd

Zastępca opiekuna SU, Zarząd

VI

42.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Wszystkie sekcje

VI

Działania organizowane przez cały rok

43.

Współpraca z biblioteką:

informacja o stanie czytelnictwa w klasach IV-VI SP, pomoc w organizacji imprez bibliotecznych. Artykuły na stronę internetową,  fotorelacje.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

44.

Organizacja pomocy uczniom wymagających wsparcia w nauce. Powołanie grupy koleżeńskiej do pomocy uczniom z Ukrainy.                                  

Sekcja wychowawcza

Cały rok

45.

Dbałość o czystą szkołę:

-kontrola zmiany obuwia, dezynfekowania rąk, zachowanie odstępu,

- wybiórcza kontrola szafek uczniowskich, pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

46.

Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne.

Sekcja edukacyjno-kulturalna

Cały rok

47.

Nagłośnienie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

Sekcja edukacyjno-kulturalna

Cały rok

48.

Comiesięczne spotkania zarządu SU, Małego SU, pani Dyrektor, opiekunów sekcji..

Zarząd SU

Cały rok raz w miesiącu

49.

Dzień kreatywnego Samorządu- nietypowe działania urozmaicające codzienne życie uczniów w szkole : Dzień Śpiocha, Dzień Wolontariusza, Dzień bez pracy domowej, Dzień bez książek, Dzień rozrywki  

Wszystkie sekcje

raz w miesiącu

51.

Spotkanie integracyjne podsumowujące pracę SU -rajd rowerowy/spływ kajakowy/ognisko

Wszystkie sekcje

Termin do uzgodnienia

               

Plan pracy Samorządu może ulec modyfikacji ze względu na potrzeby wynikające z potrzeb i pomysłów uczniów oraz planu pracy szkoły.

                                                                                             Opracowała: Maria Wodyk

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  

Opiekun SU: Maria Wodyk - nauczyciel j. niemieckiego

Zastępca opiekuna SU: Monika Dzierba-Marczyk – nauczyciel matematyki

Rzecznik praw ucznia: Tomasz Chałubiński – nauczyciel muzyki

 

Przewodnicząca: Hanna Lisowska

Zastępca: Aleksandra Lasota

Skarbnik: Konstancja Kasprzak

 

Sekcje SU:

Medialna

Opiekun: Monika Zbrońska – nauczyciel j. angielskiego

Przewodniczący: Karol Tracz

Zastępca: Kinga Wójcik

1.Kinga Wójcik

2.Karol Tracz

3. Zofia Smyk

4. Weronika Nowak

5. Aleksandra Waręcka

6. Antonina Boratyn

 

Edukacyjno-kulturalna

Opiekun: Elżbieta Sadowska

Przewodnicząca: Martyna Włoch

Zastępca: Aleksandra Jarosz

1.Konstancja Kasprzak

2.Martyna Włoch

3.Aleksandra Jarosz

4. Zuzanna Głowacka 

5. Maria Miciuła

6. Damian Jakubczyk

 

 Informatyczno-fotograficzna

Opiekun: Monika Dzierba Marczyk – nauczyciel matematyki

Przewodniczący: Szymon Nawrocki

Zastępca: Aleksandra Lasota

1. Aleksandra Lasota

2. Szymon Nawrocki

3. Hanna Lisowska

4. Alicja Iracka

5. Amelia Kowalczyk

6. Zuzanna Kuczaj

7. Maja Korzeniowska


 Wychowawcza

Opiekun: Dorota Wodyńska-Berbeć- pedagog szkolny/Agnieszka Basińska

Przewodnicząca: Eliza Mróz

Zastępca: Zuzanna Czuba

1. Eliza Mróz

2. Alicja Sikorska

3. Julia Korczyńska

4. Natalia Dudek

5. Zuzanna Czuba

6. Adrianna Czaban

7. Natalia Kluch

 

 

grafika4"Dzień koszuli, muszki i krawata" to propozycje które posłużyły do organizacji  Dnia Chłopaka

 

 

 

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

pomoc

 1. Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Ustawa o Systemie Oświaty,
 • Statut Szkoły.
 1. Ustalenia programowe
  1. Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli wychowawców.
  2. Głos uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski.
  3. Osobą wspierającą działania samorządu ułatwiającą (propagującą) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem.
  4. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców.
  5. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem.
  6. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.
 2. Ustalenia organizacyjne
  1. Funkcja rzecznika zapisana jest w statucie szkoły.
  2. Wybór rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.
  3. Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego.
  4. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
  5. Rzecznikiem może być nauczyciel z danej placówki oświatowej.
  6. Kadencja rzecznika trwa dwa lata i kończy się z chwilą powołania następcy.
  7. Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
  8. Wybory są powszechne i tajne.
  9. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.

10. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego
i dyrekcji szkoły.

 1. Tryb wyboru rzecznika
  1. Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły.
  2. Na początku roku szkolnego uczniowie w formie elektronicznej głosują na swojego kandydata.
  3. Głosowanie jest tajne i anonimowe.
  4. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej wybierają tylko jednego kandydata
   z podanej listy nauczycieli.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
  6. Zwycięzca w wyborach zostaje przez dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia.
 1. Regulamin działania RZECZNIKA PRAW UCZNIA
  1. W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
  2. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest przez dyrektora szkoły .
  3. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:

-        na wniosek Samorządu Uczniowskiego,

-        na wniosek samego Rzecznika.

 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
 2. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawi Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I.
 3. Głównym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest ingerowaniu w pracę szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę ich praw.
 4. Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

-        znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I;

-        informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;

-        interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia,

-        udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;

-         kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych;

-        składanie raz w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i apelu szkolnym podsumowujących działalność w roku szkolnym.

 1. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

-         swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów trybu postępowania,

-        wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ,

-         zapoznania się z opinią stron konfliktu,

-        odstąpienia od podjęcia interwencji.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

-        zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

-        podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, psychologiem lub pedagogiem

-         w dalszym trybie zasięgnięcie opinii całej Rady Pedagogicznej,

-        ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel :

-         zapoznanie się opinią stron konfliktu,

-        podjęcie mediacji ze stronami,

-         w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie,

-        po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.

 1. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

regulamin su

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
  1. na szczeblu klasy: samorządy klasowe;
  2. na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.
 3. Samorząd klasowy składa się z:
  1. przewodniczącego;
  2. zastępcy przewodniczącego;
  3. skarbnika;
 4. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§ 2

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
 3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 4. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną
 5. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
 6. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
 7. Uczenie demokratycznych form współżycia.
 8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 9. Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań , tolerancji.
 10. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 11. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną , zdrowotną , regionalną i ekologiczną.

§ 3

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na pod koniec roku szkolnego (do połowy czerwca ).
 2. Wybory poprzedza prezentacja kandydatów do organu samorządu (plakaty wyborcze).
 3. Kandydatami do organu Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas IV- VIII.
 4. Wybory są przeprowadzone w trybie powszechnym i tajnym. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania. Karta do głosowania wydawana jest na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej.
 5. Na kartach do głosowania uczniowie stawiają krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata- tym samym dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, kolejny – zastępcą. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.
 7. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:
  1. w przypadku członka Samorządu Klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata,
  2. w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.
  3. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

§ 4

Prawa Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. a)prawo do zapoznania się z programem nauczania;
  2. b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. c)prawo do organizowania życia szkolnego,
  4. d)prawo redagowania gazetki szkolnej

e) prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

§5

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie.
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
 4. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 5. Organizacja dyskotek szkolnych.
 6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.
 9. Decyzją Samorządu Uczniowskiego obowiązuje w szkole zasada „szczęśliwy numer”- uczeń, którego numer z dziennika został wylosowany, ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i pisemnych. Prawo to nie obowiązuje, gdy termin pracy pisemnej został podany wcześniej.
 10. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.          

                              

                                   §6

Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi:
  1. a)plan pracy Samorządu Uczniowskiego
  2. b)sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego
  3. c)regulamin Samorządu Uczniowskiego
  4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego znajduje się bibliotece, jest wywieszony w gablotce samorządu Uczniowskiego oraz jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

                                                         §7

                               Zadania opiekuna/ opiekunów Samorządu Uczniowskiego

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
 2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
 3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu .
 4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
 5. Wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego.

§8

Fundusz Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
 2. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Szkolnego i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Szkolnego lub z wychowawcą klasy.
 3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.
Jesteś tutaj: Home Uczniowie