Font Size

Profile

Ustawienia strony

RODO

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnej podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Adama Mickiewicza w  Krasnymstawie tj. www.jedynka.futurehost.pl 

Data publikacji strony internetowej : wrzesień 2014r.

Data ostatniej aktualizacji:  16.03.2021r.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2021r.

                                                                         Data ostatniej aktualizacji: 12.03.2024r.

Metody przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem szkoły Andrzejem Jakubowskim, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować  można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 576 31 37. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądania, kiedy  realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej  strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data  publikacji strony internetowej: wrzesień 2014r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

22-300 Krasnystaw ul. Poniatowskiego 37

Tel. 82 576 37 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.jedynka.futurehost.pl

Informacje dodatkowe- strona posiada:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • jasne tło

Skróty klawiszowe:

TAB- przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB- przejście do poprzedniego elementu

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku szkoły zaprojektowano od strony zachodniej i południowej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia zaopatrzone w podjazd dla  osób niepełnosprawnych. Główna część budynku szkoły posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Piętra budynku połączone są klatkami schodowymi a poruszanie się osób niepełnosprawnych umożliwia winda. W części budynku przeznaczonego dla klas I-III, składającej się z dwóch kondygnacji zamontowane są platformy schodowe ułatwiające poruszanie  się z poziomu szatni na poziom pierwszego piętra. Toalety są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Przed budynkiem od ulicy Poniatowskiego wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Szkoła nie posiada  tłumacza języka migowego.

Jesteś tutaj: Home RODO Deklaracja dostępności