Font Size

Profile

Ustawienia strony

Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

                                                        

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2022/2023

 

Celem  działań Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Krasnymstawie jest:

 • Rozwijanie kreatywności uczniów;
 • Wyrabianie gotowości do podejmowania zadań i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Integracja z uczniami z Ukrainy
 • Kształtowanie umiejętności planowania działań;
 • Motywowanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej;
 • Propagowanie norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Reprezentowanie ogółu uczniów;
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej;
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • Współpraca z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

 Zamierzenia Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

 • Zaprojektowanie i przygotowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz dbanie o jej estetykę;
 • Systematyczne informowanie społeczności szkolnej o pracy SU;
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach ;
 • Kontynuowanie spotkań Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor Szkoły, opiekunem, opiekunami sekcji  oraz opiekunem Małego Samorządu;
 • Nawiązanie współpracy z Samorządami Uczniowskimi krasnostawskich szkół;
 • Przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych oraz na tabloidzie;
 • Rozwijanie współpracy z samorządami klasowymi, wychowawcami oraz nauczycielami;
 • Angażowanie się w organizację uroczystości szkolnych – obsługa techniczna, przygotowywanie dekoracji,;
 • Prowadzenie działań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły oraz potrzeb uczniów harmonogramu działań poszczególnych sekcji;
 • Inicjowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej wg. sugestii uczniów;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły, dbanie o jej dobre imię i honor ;
 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących;
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania samorządu;
 • Podjęcie działań umożliwiających integrowanie się uczniów z Ukrainy ze społecznością naszej szkoły oraz społecznością lokalną

 

       

LP.

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Opiekun SU, Zarząd

1 IX

2.

Spotkanie organizacyjne SU,wybór zarządu,  przewodniczących sekcji i zastępców w poszczególnych sekcjach SU . Przydział czynności. Wspólne zaplanowanie działań.

Opiekunowie, członkowie sekcji SU

IX

3.

Nawiązanie współpracy z samorządami klasowymi i „Małym Samorządem”. Omówienie planu działania obydwu samorządów.

Opiekunowie  SU, Zarząd, sekcje

IX

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

Opiekunowie sekcji, Opiekun SU, Rada Pedagogiczna

 IX

5.

 Niezapomniane lata 70-te- przygotowanie plakatów informacyjnych oraz propozycji muzycznych.

 Wszystkie sekcje

IX

6.

 

„Dzień  Chłopaka”. Przygotowanie wzorów upominków do wykonania przez Samorządy klasowe. Przygotowanie upominków dla nauczycieli. Życzenia przez radiowęzeł. Artykuł, fotorelacja.

Wszystkie sekcje

IX

PAŹDZIERNIK

6.

„Dzień Edukacji Narodowej” -                           - niespodzianka  dla wszystkich nauczycieli, przygotowanie życzeń i upominków , gazetka okolicznościowa, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 X

7.

Ślubowanie klas I szkoły podstawowej - pomoc w organizacji, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 X

LISTOPAD

8.

„Dzień Wszystkich Świętych”:                           - zapalenie zniczy przy pomniku przy szkole.

Sekcja wychowawcza

XI

9.

„Narodowe Święto Niepodległości” -dzień z symbolem “Niepodległej” np. z kotylionem, konkurs na „Największy klasowy kotylion”

- informacje przez radiowęzeł

- artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja edukacyjno-kulturalna, medialna

 XI

10.

Przygotowanie  działań w ramach  “Tygodnia profilaktyki”-   „Dobre wychowanie” - włączenie w działania  uczniów z Ukrainy                           

Opiekunowie  i członkowie wszystkich sekcji

XI

11.

Tydzień profilaktyki- artykuł na stronie szkoły , fotorelacja.                                     

Opiekun i członkowie sekcji wychowawczej

XI

12.

Festiwal Nauki : Będzie się działo-artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna,

XI

13.

Tradycje Andrzejkowe- konkurs na  “Najciekawszą wróżbę andrzejkową”, dyskoteka, ciekawostki przez radiowęzeł, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

                                                                                                   

Sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

29 XI

14.

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”: udział w ogólnopolskiej akcji.

Sekcja wychowawcza,

medialna

XI/XII

15.

Akcja ulotkowa – rozdawanie ulotek profilaktycznych podczas zebrań z rodzicami

Sekcja wychowawcza

 Cały rok -podczas zebrań i spotkań z rodzicami (XI, I, II, III)

GRUDZIEŃ

16.

 

Poznaj swojego  Patrona:

- zaangażowanie w organizację święta, gazetka okolicznościowa, konkursy,                                

 artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Wszystkie sekcje

XII

17.

„Boże Narodzenie”- wigilie klasowe                                            - życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs międzyklasowy kl. I-VIII na "Najładniejsza klasowa bombka/ piernik/dekoracja świąteczna"- wykorzystanie Szkolnego Drzewa Mocy. Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

   

STYCZEŃ

18.

Dzień śmiesznej  fryzury i nakryć głowy

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

I

LUTY

19.

 

Walentynki: przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,  akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły), artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

sekcja wychowawcza, informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

II

20.

 „Najlepsi z najlepszych”- opracowanie scenariusza gali, przygotowanie dekoracji, artykuł na stronie szkoły i na FB, fotorelacja.

Zarząd, sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

II

21.

Kulturowy wieczór filmowy “-Jak cenna jest przyjaźń?”- członkowie SU, uczniowie z Ukrainy

Wszystkie sekcje

II-III

MARZEC

22.

Talenty Jedynki

wszystkie sekcje

III

23.

8 MARCA: Dzień kobiet:

- życzenia dla wszystkich  pań pracujących w szkole i koleżanek. Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

8 III

24.

Powitanie Wiosny-konkursy fotograficzne,  turnieje klasowe

Opiekun SU, wszystkie sekcje

21 III

25.

Dzień matematyki - konkursy z matematyką i informatyką w tle:

1) Plakat promujący XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia i przydatność jej znajomości w życiu codziennym - forma elektroniczna, ręczna, zdjęcie (pażdziernik)

2) Prezentacja w Power Point: kl 4-6 działania na ułamkach zwykłych, kl 7-8 działania na potęgach i pierwiastkach

3) Nagranie filmu ukazującego dowolnie wybrane zagadnienie z matematyki i jego zastosowanie w życiu codziennym - gospodarce, sztuce, technologii itp. (Dzień matematyki)

4) Broszura informacyjna z propozycją wycieczki klasowej - programu wycieczki, koszty, zdjęcia, mapa dojazdu - z wykorzystaniem programów komputerowych.

Sekcja informatyczno- fotograficzna,

  X, III, V

KWIECIEŃ

26.

Dzień Ziemi                                                           

-przygotowanie działań ekologicznych,  pokazy multimedialne, konkursy ekologiczno-przyrodnicze. Artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.

Sekcja  informatyczno- fotograficzna, medialna wychowawcza, edukacyjno-kulturalna

 IV

27.

„Wielkanoc”                                                         - -życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Konkurs wielkanocny. Przedmiotem konkursu  będą  pisanki, palmy oraz plastyka obrzędowa związana ze Świętami Wielkanocnymi. Kiermasz babeczek wielkanocnych.

Sekcja  informatyczno- fotograficzna, medialna, edukacyjno-kulturalna

IV

28

                                                                 Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

                                       wszystkie sekcje

                                                                      24 24 IV

MAJ

29.

3 Maja - Święto Konstytucji:                                                               - pomoc i udział w przygotowaniu apelu

Sekcja kulturalno- imprezowa

V

30.

Piknik rodzinny

Wszystkie sekcje

V-VI

CZERWIEC

31.

Wybory do SU na rok szkolny 2022/2023.

Opiekun SU, Zarząd

VI

41.

Apel podsumowujący pracę w:                             Szkole Podstawowej w klasach 4-8. za drugi semestr roku szkolnego 2022/2023, artykuł na stronie szkoły, fotorelacja.                                                     - podziękowanie i nagrodzenie za pracę  wyróżniającym się przedstawicielom SU.       

Opiekun SU, Zarząd

Zastępca opiekuna SU, Zarząd

VI

42.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Wszystkie sekcje

VI

Działania organizowane przez cały rok

43.

Współpraca z biblioteką:

informacja o stanie czytelnictwa w klasach IV-VI SP, pomoc w organizacji imprez bibliotecznych. Artykuły na stronę internetową,  fotorelacje.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

44.

Organizacja pomocy uczniom wymagających wsparcia w nauce. Powołanie grupy koleżeńskiej do pomocy uczniom z Ukrainy.                                  

Sekcja wychowawcza

Cały rok

45.

Dbałość o czystą szkołę:

-kontrola zmiany obuwia, dezynfekowania rąk, zachowanie odstępu,

- wybiórcza kontrola szafek uczniowskich, pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

Sekcja wychowawcza

Cały rok

46.

Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne.

Sekcja edukacyjno-kulturalna

Cały rok

47.

Nagłośnienie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

Sekcja edukacyjno-kulturalna

Cały rok

48.

Comiesięczne spotkania zarządu SU, Małego SU, pani Dyrektor, opiekunów sekcji..

Zarząd SU

Cały rok raz w miesiącu

49.

Dzień kreatywnego Samorządu- nietypowe działania urozmaicające codzienne życie uczniów w szkole : Dzień Śpiocha, Dzień Wolontariusza, Dzień bez pracy domowej, Dzień bez książek, Dzień rozrywki  

Wszystkie sekcje

raz w miesiącu

51.

Spotkanie integracyjne podsumowujące pracę SU -rajd rowerowy/spływ kajakowy/ognisko

Wszystkie sekcje

Termin do uzgodnienia

               

Plan pracy Samorządu może ulec modyfikacji ze względu na potrzeby wynikające z potrzeb i pomysłów uczniów oraz planu pracy szkoły.

                                                                                             Opracowała: Maria Wodyk

Jesteś tutaj: Home Samorząd Uczniowski Plan pracy SU