Font Size

Profile

Ustawienia strony

Aktualności

Powrót uczniów klas 1-3 do szkoły

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa
 3. Przy wejściach do budynku szkoły zostały zamieszczone informacje o
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mają obowiązek zachować dystans min. 1,5 m od innych dzieci, opiekunów i pracowników szkoły, a także przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz przebywania w szkole osób z zewnątrz, w tym także rodziców.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu a rodzice/opiekunowie będą poinformowani o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 9. Dla każdej klasy opracowany został indywidualny harmonogram/plan dnia uwzgledniający, m.in.:

ž   godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

ž   korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

ž   korzystania ze stołówki szkolnej,

ž   zajęć na boisku

 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane a przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte.
 5. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć muszą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze
 6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. W związku z zalecanym częstym pobytem uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły rodzice powinni zadbać o odpowiedni strój uczniów, w zależności od warunków atmosferycznych.
 9. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
 10. Szkoła w dalszym ciągu zapewnia zajęcia świetlicowe, obiady, dostęp do szkolnej biblioteki a także wsparcia szkolnych służb psychologiczno-pedagogicznych oraz opiekę pielęgniarki i stomatologa.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania poszczególnych zespołów klasowych będą przekazywane przez wychowawców klas.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Powrót uczniów klas 1-3 do szkoły