Font Size

Profile

Ustawienia strony

Aktualności

Drodzy Rodzice i uczniowie naszej szkoły !

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie lub zaktualizowanie u wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu, w tym szczególnie aktualnego numeru telefonu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą (38°C i więcej) muszą pozostać w domu.
 4. Do placówki nie będzie przyjęty także uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów niezwiązanych z lekcją.
 6. Do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
 7. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do placówki.
 9. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
 10. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura powyżej 38°C) i może zarażać innych, nie będzie on przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 11. W szkole obowiązuje noszenie maseczek na korytarzach i innych ciągach komunikacyjnych. Uczeń nie musi przebywać w maseczce po wejściu do sali lekcyjnej, z wyjątkiem pomieszczeń, w których niemożliwe jest zapewnienie dystansu społecznego.
 12. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
  z materiałów pluszowych lub tkanin.
 13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 14. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły jest ograniczone do niezbędnego minimum.
 15. Wejście do szkoły jest monitorowane przez pracownika.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz stosowanie się do DEZYNFEKCJI – DYSTANSU – HIGIENY – MASECZKI – WIETRZENIA. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Marzena Morylowska

Jesteś tutaj: Home Aktualności Drodzy Rodzice i uczniowie naszej szkoły !