Font Size

Profile

Ustawienia strony

Regulamin rekrutacji

logo-szkoly-2        Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

tel./fax. +48 576 37 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: jedynka.futurehost.pl

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 45/2014

z dnia 10 grudnia 2014 r.

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Nr 1 im. Adama Mickiewicza - zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2013 r., poz.135)
 4. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
 5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. szkole - należy rozumieć: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie;
 2. dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krasnymstawie;
 3. Komisji Rekrutacyjnej - należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. kryteriach - należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;
 5. liście przyjętych - należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym terminie
 6. liście nieprzyjętych - należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 7. wniosku o przyjęcie - należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krasnymstawie.

§ 2.

 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. "Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krasnymstawie", zwany dalej "Regulaminem", określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się także do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1.
 3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
 4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca.
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o termininie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. komunikat jest opublikowany na stronie jedynkakrasnystaw.neostrada.pl oraz natablicy w holu głównym szkoły.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę Podstawową Nr 1 w Krasnymstawie jako szkołę pierwszego wyboru.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

Do szkoły w roku szkolnym 2015/16 przyjmowane są:

 1. dzieci urodzone w roku 2008 i w roku 2009;
 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 2 stycznia 2015 r. (dotyczy dzieci spoza obwodu);
 3. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie będą rozpatrywane.
 4. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 2. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 3. postępowanie odwoławcze;
 4. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

 1. Do szkoły przyjmuje się "z urzędu" kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.
 3. Publikacja wyników naboru odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń szkoły.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z ostatnim dniem miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.
 5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

  a) dziecko posiada rodzeństwo w szkole (1 pkt),

  b) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica (1 pkt),

  c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (1 pkt),

  d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej (1 pkt),

  e) inne (1 pkt).

 6. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje komisja rekrutacyjna w głosowaniu jawnym.
 7. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 5, decyduje data złożenia wniosku.
 8. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 9. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje dyrektor szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

Rozdział III

Dokumentacja wymagana na potrzeby rekrutacji

§ 6

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złżenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
 2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub jej strony internetowej http://www.jedynkakrasnystaw.neostrada.pl/
 3. Wypełniony wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
  Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych dokumentów.
 5. Odmowa przedłżenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

§ 7

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic /opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść w formie pisemnej do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

   § 8

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły na każdy rok szkolny stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.