Font Size

Profile

Ustawienia strony

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/23

Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum zamieszkałego poza obwodem szkoły

   logo-szkoly-2Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

tel./fax. +48 576 37 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: jedynka.futurehost.pl

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka

do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

kwadrat   do klasy ogólnej

     kwadrat   do klasy sportowej*

1. Dane dziecka:

  Nazwisko i imię ucznia                                                           
  Drugie imię  
  Data urodzenia  
  Miejsce urodzenia  
  PESEL ucznia  
  Adres miejsca zamieszkania  

 

2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki                                                                                       
  Adres miejsca zamieszkania  
  Adres poczty elektronicznej  
  Numery telefonów kontaktowych  

 

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna                                                                                       
  Adres miejsca zamieszkania  
  Adres poczty elektronicznej  
  Numery telefonów kontaktowych  

 *kryteria przyjęć do klasy sportowej określa oddzielny regulamin

3.Dodatkowe informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

4.Informacja o złożeniu wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół ( w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

1) Pierwszy wybór

.............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)

2) Drugi wybór

.............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)

3) Trzeci wybór

.............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)

5. Kryteria przyjęć
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak "x")

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1 Dziecko posiada rodzeństwo w szkole        
  2 Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica  
  3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  
  4 Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej  
  5 Inne  

 Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

6. Oświadczam, że:

  1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
    w zgłoszeniu,
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

Krasnystaw, dnia ..........................................................          

                 ....................................................                                                                 ....................................................
             Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego    7. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

Data: ..........................................................

                      

                                                                ...........................................................
  (podpis dyrektora szkoły)                 

 

do pobrania - Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum spoza obwodu

Jesteś tutaj: Home Szkoła Dokumenty szkolne Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/23 Dokumenty szkolne Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum zamieszkałego poza obwodem szkoły