Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021

        logo szkoly

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

 

ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

tel./fax. +48 576 37 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: jedynka.futurehost.pl

Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021

1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Drugie imię dziecka

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres miejsca zamieszkania

Przedszkole dziecka

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej

Numery telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej

Numery telefonów kontaktowych

3. Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie)

?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Oświadczam, że:

 1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
 2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 

Krasnystaw, dnia ..................................................              

???????????????.????.                              ????????????..???????.

             Podpis matki lub opiekunki prawnej                                               Podpis ojca lub opiekuna prawnego                          

5.Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

Data: ................................

                         ...........................................................

                                   (podpis dyrektora szkoły)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

informuję, że:

      Administratorem Pani/Pana/uczniówdanych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 37, tel: 825763731 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie możliwy jest pod adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia naboru do szkoły wg przepisów określonych w Ustawie ? Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu przeprowadzenia naboru do szkoły.
 3. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Chełmie.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Zapoznałem/-em/ się z treścią klauzuli

...............................................................
/data, podpis/                  

Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021 - do pobrania lub wydrukowania

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Zgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2020/2021