Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji 2020

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2020

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Adama Mickiewicza ? zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 1. 1.Rozdział 2 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., Nr 256, poz. 2572 z póź
 2. 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkółóźn zm.).
 3. 3.Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    (Dz. U. z 2013 r., poz.135)
 4. 4.Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
 5. 5.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)
 6. 6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z póź
 7. 7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843).
 8. 8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego(Dz. U. 2015 r. poz. 1942)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. szkole ? należy rozumieć: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie;
 2. dyrektorze ? należy rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie;
 3. Komisji Rekrutacyjnej ? należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. kryteriach ? należy przez to rozumieć kryteria określone przez organ prowadzący;
 5. liście przyjętych ? należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złżyli wymagane dokumenty we właściwym terminie
 6. liście nieprzyjętych ? należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 7. wniosku o przyjęcie ? należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.

§ 2.

 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
  W tym przypadku decyzj
  ęęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoł
 2. ?Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie?, zwany dalej ?Regulaminem?, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych
  w post
  ępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się także do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają sięęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.
 3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
 4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca.
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłęcia dziecka do szkołłń w holu głównymszkoł
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoł
 7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępnoś
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę Podstawową nr 1 w Krasnymstawie jako szkołę pierwszego wyboru.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

Do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

 1. Dzieci 7 ? letnie urodzone w roku 2013 i na wniosek rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 r.)
 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku(dotyczy dzieci spoza obwodu). Zgłoszenie/wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia3 lutego 2020 r.
 3. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie będą rozpatrywane.
 4. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia

§ 4.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 2. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 3. postępowanie odwoławcze;
 4. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

 1. Do szkoły przyjmuje się?z urzędu? kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoł
 2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoł
 3. Publikacja wyników naboru odbędzie się w dniu 26 marca 2020 poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłń szkoł
  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z ostatnim dniem miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.
 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
  1. rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało lub uczęszcza do szkoły (8pkt.)
  2. w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata do klasy pierwszej (6 pkt.)
  3. w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do pierwszej klasy, którzy wspierają rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki (4 pkt.)
  4. kandydat do klasy pierwszej jest dzieckiem absolwenta szkoły (2 pkt.)
 5. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje komisja rekrutacyjna w głosowaniu jawnym.
 6. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 5, decyduje data złożenia wniosku.
 7. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 8. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje dyrektor szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

Rozdział III

Dokumentacja wymagana na potrzeby rekrutacji

§ 6

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złżenie wniosku/zgłoszenia
  o przyj
  ęcie do szkoł
  1. Wniosek/zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub jej strony internetowej http://www.jedynka.futurehost.pl/
  2. Wypełniony wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
  3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądaćów/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w ośący wskazuje termin dostarczenia żądanych dokumentó
  4. Odmowa przedłżenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

§ 7

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic /opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść w formie pisemnej do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

   § 8

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły na każdy rok szkolny stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Regulamin rekrutacji