Zarządzenie Burmistrza z dnia 21 stycznia 2019 r

Zarządzenie Burmistrza z dnia 21 stycznia 2019 r

ZARZĄDZENIE NR 14/2019

BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

         Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:

§ 1

         Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

         Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

       Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krasnegostawu

                                                            Robert Kościuk

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Szkoła podstawowa Zarządzenie Burmistrza z dnia 21 stycznia 2019 r