Zarządzenie Burmistrza - harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza - harmonogram rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 56/2017

BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

         Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1

         Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

         Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

       Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krasnegostawu

                                                           Hanna Mazurkiewicz

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 56/2017

Burmistrza Krasnegostawu

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie                          do przedszkola/oddziału przedszkolnego      wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków                i kryteriów branych pod uwagę                      w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 kwietnia 2017 r.

do 28 kwietnia 2017 r.

do godz. 1500

od 1 czerwca 2017 r.

do 16 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego             i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)


od 4 maja 2017 r.

do 9 maja 2017 r.

do godz. 1500


od 19 czerwca 2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 maja 2017 r.

do godz. 1500

26 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 maja 2017 r. 

do 16 maja 2017 r.

do godz. 1500

27 czerwca 2017 r.

do 14 lipca 2017 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 maja 2017 r.

do godz. 1500                

20 lipca 2017 r.

do godz. 1500

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 56/2017

Burmistrza Krasnegostawu

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                                       w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                                     w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 kwietnia 2017 r.

do 28 kwietnia 2017 r.

do godz. 1500

od 1 czerwca 2017 r.

do 16 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 od 4 maja 2017 r.

do 9 maja 2017 r.

do godz. 1500

od 19 czerwca 2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 maja 2017 r.

do godz. 1500

26 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 maja 2017 r.  

do 16 maja 2017 r.

do godz. 1500

27 czerwca 2017 r.  

do 14 lipca 2017 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 maja 2017 r.

do godz. 1500  

20 lipca 2017 r.

do godz. 1500

Zarządzenie do pobrania - plik pdf

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Szkoła podstawowa Zarządzenie Burmistrza - harmonogram rekrutacji