Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2017/2018

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 na rok szkolny 2017/2018 zamieszkałego poza obwodem szkoły

        logo-szkoly-2Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

tel./fax. +48 576 37 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: jedynka.futurehost.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka

do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2017/2018 zamieszkałego poza obwodem szkoły

 1.Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka
Drugie imię dziecka
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres miejsca zamieszkania
Przedszkole dziecka

 2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

 3.Dodatkowe informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4.Informacja o złożeniu wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół                              ( w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

1) Pierwszy wybór

.............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)
2) Drugi wybór

.............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)
3) Trzeci wybór

.............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)

5. Kryteria przyjęć

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak "x")

Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole
2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej
5.

Inne

Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

6. Oświadczam, że:

  1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
    w zgłoszeniu,
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

Krasnystaw, dnia ..........................................................          

               ......................................................                                            ...........................................................

             Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego    


 

7. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

Data: ..........................................................

                      

                                                               ...........................................................

                                                                                      (podpis dyrektora szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 na rok szkolny 2017/2018 zamieszkałego poza obwodem szkoły - do pobrania lub wydrukowania

 

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Szkoła podstawowa Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2017/2018