Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałego poza obwodem szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałego poza obwodem szziecka-do-publicznej-szkoly-podstawowej-nr-1-im-adama-mickiewicza-w-krasnymstawie-na-rok-szkoln

        logo szkoly

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

 

ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

tel./fax. +48 576 37 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: jedynka.futurehost.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka

do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałego poza obwodem szkoły

1.Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Drugie imię dziecka

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres miejsca zamieszkania

Przedszkole dziecka

2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej

Numery telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej

Numery telefonów kontaktowych

 

3.Dodatkowe informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Informacja o złożeniu wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół ( w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

1)Pierwszy wybór

….............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)

2)Drugi wybór

….............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)

3)Trzeci wybór

….............................................................................................................

                                             ( nazwa i adres szkoły)

    5. Kryteria przyjęć

(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszczało lub uczęszcza do szkoły

2.

W granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata

3.

W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wpierają rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki

4.

Kandydat jest dzieckiem absolwenta szkoły

5.

Inne

Uwagi.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

………………………………………………….                                                      ….………………………………..…………….

             Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                          Podpis ojca lub opiekuna prawnego    


 

 

6. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

Data: ..........................................................                           ...........................................................

                                       (podpis dyrektora szkoły)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

informuję, że:

 1. 1.Administratorem Pani/Pana/uczniówdanych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 37, tel: 825763731 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie możliwy jest pod adresem email (adres email):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. 3.Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia naboru do szkoły wg przepisów określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu przeprowadzenia naboru do szkoły.
 4. 4.Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Chełmie.
 5. 5.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. 7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Podpis Administratora:

Dyrektor

mgr Marzena Morylowska

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałego poza obwodem szkoły - do pobrania lub wydrukowania

 

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Szkoła podstawowa Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałego poza obwodem szkoły