Uchwała Rady Miasta Krasnystaw - Rekrutacja

Uchwała Rady Miasta Krasnystaw - Rekrutacja

Uchwała Nr XXIII/201/2017
Rady Miasta Krasnystaw

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art.133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) - Rada Miasta Krasnystaw uchwala co następuje:

§1

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem :

  1. rodzeństwo kandydatauczęszczało lub uczęszcza do szkoły - 8 pkt;
  2. w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata – 6 pkt;
  3. w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt;
  4. kandydat jest dzieckiem absolwenta szkoły – 2 pkt.

§ 2

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1, tj.:

  1. pkt 1, pkt 4 dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentów będących w posiadaniu szkoły;
  2. pkt 2, pkt 3 oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów kandydata ) którego wzór stanowi załącznik do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Edward Kawęcki

Załącznik
do Uchwały  nr XXIII/201/2017
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 2 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)
kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………

zamieszkała/y………………………………………………………………………………….

rodzic (opiekun prawny ) kandydata …………………………………………………………………………………………………

- oświadczam, że :

1. w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata; *

2. w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki; *

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Krasnystaw, dnia ……………………                           ……………………………….

     (czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

UZASADNIENIE

Art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) nakłada na gminę obowiązek ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wskazane w uchwale kryteria mają zaspokoić potrzeby dziecka i jego rodziny oraz uwzględniają lokalne potrzeby społeczne.

Kryteria i liczba punktów za kryteria uwzględniają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do szkoły, w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych kandydata, a także dzieciom, których krewni wspierający rodziców czy opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w granicach obwodu szkoły, oraz dzieciom, których rodzic jest absolwentem szkoły.

Kryteria konsultowano z dyrektorami publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym.

 

Dokument do pobrania pdf

Jesteś tutaj: Home Rekrutacja Szkoła podstawowa Uchwała Rady Miasta Krasnystaw - Rekrutacja