• Zgłoszenie dziecka do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie na rok szkolny 2016/2017 - klasa sportowa

  Zgłoszenie dziecka do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie na rok szkolny 2016/2017 " klasa sportowa*

  1.Dane dziecka:

  Nazwisko i imię ucznia
  Drugie imię
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL ucznia
  Adres miejsca zamieszkania

  2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych
  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna................................... w sprawnościowym teście kwalifikacyjnym do klasy sportowej.

  *kryteria przyjęć do klasy sportowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy sportowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

  Krasnystaw, dnia.......................................................... 

           

  .................................................                                     ......................................................

                     Podpis matki lub opiekunki prawnej                                              Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


   

  7. Przyjęcie zgłoszenia

   

  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                                                    (podpis dyrektora szkoły)

  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

          ....................................................                                                          ..........................................

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                         podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie na rok szkolny 2016/2017 klasa ogólna

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
  na rok szkolny 2016/2017

  klasa ogólna

  1.Dane dziecka:

  Nazwisko i imię ucznia
  Drugie imię
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL ucznia
  Adres miejsca zamieszkania

  2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,
  c)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

           ...................................                                     ...........................................

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                               Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia

  Data:.................................................................................
                            (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                                                           (podpis dyrektora szkoły)

  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

       .........................................                                                                         ..............................................

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                         podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie na rok szkolny 2016/2017 do klasy sportowej

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałego poza obwodem szkoły

  do klasy sportowej*

  1.Dane dziecka:

  Nazwisko i imię ucznia
  Drugie imię
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL ucznia
  Adres miejsca zamieszkania

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna.................................... w sprawnościowym teście kwalifikacyjnym do klasy sportowej.

  *kryteria przyjęć do klasy sportowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

     .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  .........................................................................................................................................
                                              ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  .........................................................................................................................................
                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  .........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej
  5. Inne


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,

  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy sportowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

   

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

   

               .................................................                                               .........................................

                     Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                         Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


   

  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                                  (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                                                    (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.
  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

         ...........................................                                                                   ..................................................

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                       podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie na rok szkolny 2016/2017

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

  klasa ogólna

  1.Dane dziecka:

  Nazwisko i imię ucznia
  Drugie imię
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL ucznia
  Adres miejsca zamieszkania

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

   

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole  
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica  
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej  
  5. Inne  


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  Regulamin rekrutacji
  do klasy sportowej
  w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  1.Warunki przyjęcia do klasy sportowej:

  1.1.Bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza rodzinnego.
  1.2.Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
  1.3.Zaliczenie sprawnościowego testu kwalifikacyjnego.
  1.4.Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnia ocen 3,5 ze wszystkich ocen i przynajmniej dobra ocena z zachowania (jeżeli uczeń nie ma oceny przynajmniej dobrej z zachowania, może brać udział w rekrutacji, ale od sumy punktów z testu sprawnościowego odejmowane jest pięć punktów).
  1.5.Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy sportowej w sekretariacie szkoły,

  wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 1 i 2 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

  2.Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej:

  2.1.W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjną.
  2.2.W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli wychowania fizycznego.
  2.3.Szkolna Komisja Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjna:

  2.3.1.podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
  2.3.2.prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
  2.3.3.ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
  2.3.4.sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

  3.Pozostałe czynności rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  4.Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od decyzji na piśmie, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.

  5.Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 • Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie na rok szkolny 2016/2017

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2016

  z dnia 24 lutego 2015 r.

  Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  ? zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

  Podstawy prawne:

  1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
  3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                 (Dz. U. z 2013 r., poz.135)
  4. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
  5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).
  9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
  10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425).

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1.

  1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
  2. Zapisy ?Regulaminu Rekrutacji do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie?, zwany dalej ?Regulaminem?, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Gimnazjum Nr 1, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
  3.  Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
  4.  Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym. Informacja podawana jest nie później niż do końca marca. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Komunikat jest publikowany na stronie jedynka.futurehost.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły
  6. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  7.  Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie jako szkołę pierwszego wyboru.

  § 2.

  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

    1. szkole? należy rozumieć: Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie;
    2. dyrektorze? należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;
    3. Komisji Rekrutacyjnej ? należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
    4.  kryteriach? należy przez to rozumieć kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);
    5. liście przyjętych ? należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
    6. liście nieprzyjętych ? należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość 
  kwalifikująca do przyjęcia;

  1. wniosek o przyjęcie ? należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.
  2. zgłoszenie? należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  Rozdział II

  Zasady rekrutacji

  § 3.

  1. Do szkoły w roku szkolnym 2016/17 o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. Kandydaci dokonują wyboru klasy spośród następujących:

  -       klasa sportowa (1 GA), licząca nie więcej niż 30 uczniów.

  -       klasa (1 GB), licząca nie więcej niż 30 uczniów.

  -       klasa (1 GC), licząca nie więcej niż 30 uczniów.

  2. Warunki przyjęcia do klasy sportowej określa Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie -załącznik nr 1.

  § 4.

  Wymagane dokumenty:

  Kandydaci do klas pierwszych gimnazjum składają w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem Lubelskiego Kuratora Oświaty zawartym w rozporządzeniu nr 9/2016 następujące dokumenty:

  1. zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (odpowiedni do wybranej klasy), który można pobrać ze strony internetowej szkoły:jedynka.futurehost.pl lub bezpośrednio w placówce  ? dotyczy dzieci spoza obwodu.

   1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
   3. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

  2. dwie fotografie opisane imieniem i nazwiskiem;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  4. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie;
  5. zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych;
  6. zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty innych konkursów oraz zawodów sportowych;
  7. ewentualne opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno ? psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej ? nieuwzględnione przy preferencjach.
  8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza rodzinnego.(klasa sportowa).

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  1. złożenie zgłoszenia/wniosku kandydata bezpośrednio w szkole;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;
  4. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc;
  5. postępowanie odwoławcze;
  6. postępowanie uzupełniające w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.


  § 5.

  1. Do szkoły przyjmuje się ?z urzędu? kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.
  3.
  Publikacja wyników naboru odbędzie się zgodnie z harmonogramem Lubelskiego Kuratora Oświaty zawartym w rozporządzeniu nr 9/2016 poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
  4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

  Rozdział III

  Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

  § 6.

  1.Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wnioskuo przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
  2.Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony jedynka.futurehost.pl
  3.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
  4.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
  5.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  6.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

  Rozdział IV

  Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
  uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

  § 7.

  1.W postępowaniu kwalifikacyjnym uczeń otrzymuje maksymalnie 60 punktów, w tym:

           1.1.40 punktów za wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej wyrażone w skali procentowej dla zadań z
                  zakresu:

                 -   z języka polskiego i matematyki będą mnożone przez 0,2 pkt.

                 -   z języka obcego będą mnożone przez 0,2 pkt.

  1.2.W przypadku przeliczania na punkty za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

  -  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów;

   

  - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 41 i art. 22 ust. 2 pkt 82 ustawy:

  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 10 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 4 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 3 punkty;

  -  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 3 punkty;

  -  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 41 i art. 22 ust. 2 pkt 82 ustawy:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 7 punktów,
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 3 punkty,
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 2 punkty;

  - uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1.2. artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  • międzynarodowym ? przyznaje się 4 punkty,
  • krajowym ? przyznaje się 3 punkty,
  • wojewódzkim ? przyznaje się 2 punkty,
  • powiatowym ? przyznaje się 1 punkt.

  - W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 1.2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

  1.3.Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 punktów.

  1.4.W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty.

  1.5.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

  • z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym ? przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,
  • dobrym ? przyznaje się po 12 punktów,
  • dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty

  oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

  • z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym ? przyznaje się 20 punktów,
  • bardzo dobrym ? przyznaje się 16 punktów,
  • dobrym ? przyznaje się 12 punktów,
  • dostatecznym ? przyznaje się 8 punktów,
  • dopuszczającym ? przyznaje się 2 punkty.

  1.6.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone i w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu, przelicza się na punkty w sposób określony w pkt 1.5. oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.

   


  [1] W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 11 ust. 2 ? z wyjątkiem przepisów określających warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów oraz wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów tych świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, a także tryb i sposób dokonywania legalizacji wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności ? oraz w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 2a i 5?8.

  [2] Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia: organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;

   

  Rozdział V
  Procedura odwoławcza

  § 8.

  1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2.Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
  3.Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  Rozdział IV

  Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

  § 8.

  1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
  2.Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 • Dokumenty do pobrania

    Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do gimnazjum do klasy sportowej 2016/2017 pdf
    Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do gimnazjum do klasy ogólnej2016/2017
  pdf
    Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum do klasy sportowej 2016/2017
  pdf
    Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum do klasy ogólnej 2016/2017
  pdf
       
       
Jesteś tutaj: Home Nauczyciele Ocenianie kształtujące Informacja zwrotna w OK