• Zgłoszenie dziecka do klasy językowej

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
  na rok szkolny 2015/2016 do klasy językowej*

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????..w  teście diagnostycznym do klasy językowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy językowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  5. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Zgłoszenie dziecka do klasy sportowej

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
  na rok szkolny 2015/2016 do klasy sportowej*

   

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????..w sprawnościowym teście kwalifikacyjnym do klasy sportowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  4. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy sportowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  5. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Zgłoszenie dziecka do klasy ogólnej

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie
  na rok szkolny 2015/2016 do klasy ogólnej

   

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

    3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  4. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  5. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Zgłoszenie do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ogólnej

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

    

  do klasy ogólnej

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole  
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica  
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej  
  5. Inne  


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

    

  do klasy sportowej*

  1.Dane dziecka:

    Nazwisko i imię ucznia  
    Drugie imię  
    Data urodzenia  
    Miejsce urodzenia  
    PESEL ucznia  
    Adres miejsca zamieszkania  

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

    Imię i nazwisko matki/opiekunki  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  
    Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
    Adres miejsca zamieszkania  
    Adres poczty elektronicznej  
    Numery telefonów kontaktowych  

   

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????..w sprawnościowym teście kwalifikacyjnym do klasy sportowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole  
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica  
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej  
  5. Inne  


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy sportowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy językowej

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2015/2016 zamieszkałego poza obwodem szkoły

    

  do klasy językowej*

  1.Dane dziecka:

  Nazwisko i imię ucznia
  Drugie imię
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL ucznia
  Adres miejsca zamieszkania

  2.Danerodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  **Wyrażam/nie wyrażam zgody na wzięcie udziału mojej córki/syna ????????????.. w teście diagnostycznym do klasy językowej.

  *kryteria przyjęć do klasy językowej określa regulamin

  ** Niepotrzebne skreślić

  3.Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, inne)

  ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  4.Informacja o złożeniu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

  1)Pierwszy wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  2)Drugi wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  3)Trzeci wybór

  ?.........................................................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak ?x?)

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej
  5. Inne


  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  a)wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  b)niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
  w zgłoszeniu,
  c)wyrażam chęć zapisania mojego dziecka do klasy językowej Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie,
  d)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

  ?.????????????..??                               ??????????????.

              Podpis matki lub opiekunki prawnej                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego      


  7. Przyjęcie zgłoszenia


  Data:.................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)                 

    ..........................................................

                                                            (podpis dyrektora szkoły)


  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podstawą prawną danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych w celu rekrutacji dziecka do szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr poz. 926 z późniejszymi zmianami), zgodnie
  z którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

  Przepisem takimi jest: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  we wniosku w celu przyjęcia dziecka do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

  Administratorem danych jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych.

  Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

  ??????????????????                               ???????????????.

         Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                             podpis ojca lub opiekuna prawnego

  *** niepotrzebne skreślić

  Wniosek do pobrania

 • Regulamin rekrutacji

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2015

  z dnia 24 lutego 2015 r.

  Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie

  ? zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

  Podstawy prawne:

  1. 1.Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
  2. 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
  3. 3.Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                 (Dz. U. z 2013 r., poz.135)
  4. 4.Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
  5. 5.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)
  6. 6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).
  7. 7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
  8. 8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

  Rozdział I

  Postanowienia ogólne

  § 1.

  1.Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
  2.Zapisy ?Regulaminu Rekrutacji do Gimnazjum Nr 1 w Krasnymstawie?, zwany dalej ?Regulaminem?, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Gimnazjum Nr 1, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
  3.Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
  4.Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym. Informacja podawana jest nie później niż do końca marca. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Komunikat jest publikowany na stronie
  5.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
  6.Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  7.Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie jako szkołę pierwszego wyboru.

  § 2.

  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1.szkole? należy rozumieć: Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie;
  2.
  dyrektorze? należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;
  3.
  Komisji Rekrutacyjnej ? należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
  4. kryteriach? należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;
  5.
  liście przyjętych ? należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
  6.
  liście nieprzyjętych ? należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość 
  kwalifikująca do przyjęcia;

  1. wniosek o przyjęcie ? należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.
  2. zgłoszenie? należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  Rozdział II

  Zasady rekrutacji

  § 3.

  1. Do szkoły w roku szkolnym 2015/16 o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. Kandydaci dokonują wyboru klasy spośród następujących:

  -       klasa sportowa (1 GA), licząca nie więcej niż 30 uczniów.

  -       klasa językowa (1 GB), licząca nie więcej niż 30 uczniów.

  -       klasa integracyjna (ogólna) (1 GC), licząca nie więcej niż 20 uczniów.

  2. Warunki przyjęcia do klasy sportowej określa Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie -załącznik nr 1.
  3. Warunki przyjęcia do klasy językowej określa Regulamin rekrutacji do klasy językowej w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie -załącznik nr 2.

  § 4.

  Wymagane dokumenty:

  Kandydaci do klas pierwszych gimnazjum składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (odpowiedni do wybranej klasy), który można pobrać ze strony internetowej szkoły: lub bezpośrednio w placówce od dnia 1 kwietnia do 29 maja 2015 r. ? dotyczy dzieci spoza obwodu.

   1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   2. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
   3. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

  2. dwie fotografie opisane imieniem i nazwiskiem;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  4. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie;
  5. zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych;
  6. zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty innych konkursów oraz zawodów sportowych;
  7. ewentualne opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno ? psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej ? nieuwzględnione przy preferencjach.
  8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza rodzinnego.(klasa sportowa)

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  1. złożenie zgłoszenia/wniosku kandydata bezpośrednio w szkole;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;
  4. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc;
  5. postępowanie odwoławcze;
  6. postępowanie uzupełniające w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.


  § 5.

  1. Do szkoły przyjmuje się ?z urzędu? kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.
  3. Publikacja wyników naboru odbędzie się 6 lipca 2015 r. poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
  4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

  Rozdział III

  Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

  § 6.

  1.Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wnioskuo przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
  2.Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony
  3.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
  4.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
  5.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrza miasta o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  6.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.


  Rozdział IV

  Procedura odwoławcza

  § 7.

  1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2.Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
  3.Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

  Rozdział IV

  Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

  § 8.

  1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
  2.Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 • Regulamin do klasy językowej

  Regulamin rekrutacji
  do klasy językowej

  w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  1.Warunki przyjęcia do klasy językowej:

  1.1.Dobra komunikatywność w języku angielskim oraz chęć rozwijania swoich umiejętności.
  1.2.Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
  1.3.Zaliczenie testu diagnostycznego.
  1.4.Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy językowej w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji.


  2.Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej:

  2.1.W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjną.
  2.2.W skład komisji wchodzi dyrektor jako przewodniczący, nauczyciel języka angielskiego.
  2.3.Szkolna Komisja Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjna:
  2.3.1.podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
  2.3.2.prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
  2.3.3.ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
  2.3.4.sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.


  3.W postępowaniu kwalifikacyjnym uczeń otrzymuje maksymalnie 150 punktów, w tym:


  3.1.   60 punktów ze wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
           3.1.1. z języka polskiego i matematyki
           3.1.2.z języka obcego będą mnożone przez 0,3 pkt.
  3.2.  30 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
          3.2.1.  10 punktów - ocena: celujący,
          3.2.2.  8 punktów - ocena: bardzo dobry,
          3.2.3. 6 punktów - ocena: dobry,
          3.2.4. 4 punkty - ocena: dostateczny,
          3.2.5.  2 punkty - ocena: dopuszczający;
  3.3. 40 punktów ze testu diagnostycznego
  3.4.  20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:
  3.5.  4 punkty za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  3.6. łącznie maksymalnie 6 punktów za uzyskanie tytułu:
         3.6.1.finalista w konkursie przedmiotowym - 4 punkty
         3.6.2.laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej - 6 punkty
         3.6.3.zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach, zawodach organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 2 punkty,

  3.7.maksymalnie 8 punktów z poniżej wskazanych osiągnięć:
        3.7.1.zajęcie od I do III miejsca w konkursach z języka angielskiego:

   1. na szczeblu powiatowym - 5 punktów,
   2. na szczeblu wojewódzkim i wyżej - 8 punktów.

  3.8.   2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć:
          3.8.1.działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
          3.8.2.działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

  4 .Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od decyzji na piśmie, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.

  5.Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 • Regulamin do klasy sportowe

  Regulamin rekrutacji
  do klasy sportowej

  w Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

  1.Warunki przyjęcia do klasy sportowej:

  1.1.Bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza rodzinnego.
  1.2.Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
  1.3.Zaliczenie sprawnościowego testu kwalifikacyjnego.
  1.4.Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnia ocen 3,5 ze wszystkich ocen i przynajmniej dobra ocena z zachowania (jeżeli uczeń nie ma oceny przynajmniej dobrej z zachowania, może brać udział w rekrutacji,
        ale od sumy punktów z testu sprawnościowego odejmowane jest pięć punktów).
  1.5.Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy sportowej w sekretariacie szkoły, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 1 i 2 zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

  2.Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej:

  2.1.W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjną.
  2.2.W skład komisji wchodzi dyrektor jako przewodniczący, nauczyciel wychowania fizycznego, trener danej dyscypliny.
  2.3.Szkolna Komisja Rekrutacyjno ? Kwalifikacyjna:
        2.3.1.podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
        2.3.2.prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
        2.3.3.ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
        2.3.4.sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

  3.W postępowaniu kwalifikacyjnym uczeń otrzymuje maksymalnie 150 punktów, w tym:

  3.1.   60 punktów za wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
           3.1.1.  z języka polskiego i matematyki
           3.1.2.  z języka obcego będą mnożone przez 0,3 pkt.
  3.2.   30 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
           3.2.1.10 punktów - ocena: celujący,
           3.2.2. 8 punktów - ocena: bardzo dobry,
           3.2.3. 6 punktów - ocena: dobry,
           3.2.4. 4 punkty - ocena: dostateczny,
           3.2.5. 2 punkty - ocena: dopuszczający;
  3.3.   40 punktów ze sprawnościowego testu kwalifikacyjnego
  3.4.   20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:
  3.5.   4 punkty za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  3.6.   łącznie maksymalnie 6 punktów za uzyskanie tytułu:
           3.6.1.finalista w konkursie przedmiotowym - 4 punkty
           3.6.2.laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej - 6 punkty
           3.6.3.zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach, zawodach organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 2 punkty,
  3.7.  maksymalnie 8 punktów z poniżej wskazanych osiągnięć:
          3.7.1.zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych:

   1. na szczeblu powiatowym - 5 punktów,
   2. na szczeblu wojewódzkim - 8 punktów.

  3.8. 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć:
         3.8.1.działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
         3.8.2.działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

  4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od decyzji na piśmie, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.

  5.Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

Jesteś tutaj: Home Nauczyciele Ocenianie kształtujące Informacja zwrotna w OK