Font Size

Profile

Ustawienia strony

Kalendarium rozbudowy szkoły

Najważniejsze etapy budowy i rozbudowy szkoły lata 1905-1960.

Przed 1905r. Śladowe wzmianki o istnieniu szkoły elementarnej na Zakręciu - z językiem rosyjskim. Sale wynajęte.
1905r. Szkoła elementarna z językiem polskim. Początek polskiej państwowej szkoły na Zakręciu (obecna Szkoła Podstawowa Nr 1)
1906r. Data oddania budynku szkolnego do użytku przy ulicy Szkolnej (data przybliżona).
1910r. Data nadania szkole imienia A. Mickiewicza, w pięciolecie szkoły z językiem polskim.
1914r. Przekształcenie szkoły z 4-klasowej elementarnej na 7-klasową szkołę miejską na Zakręciu.
1916r. Zachowana dokumentacja szkolna - katalogi uczniów. Pierwszy Ślad nazwisk nauczycieli i uczniów. Kierownikiem szkoły został p. Zygmunt Tomaszewski.
1918r. Pierwsze zachowane świadectwa (tzw. zawiadomienia) z pieczęcią zawierającą Godło Polski. Dzieci żydowskie uzyskują zgodę na uczęszczanie do szkoły na Zakręciu. Nowa nazwa szkoły: Szkoła 7-klasowa Powszechna im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie
1921r. Kapitalny remont szkoły - koszt 10000 mk. Sale wynajęte w czterech punktach. Pierwsze klasy koedukacyjne. Duża migracja uczniów. Zalecenie władz - promować wszystkich uczniów w klasach pierwszych i siódmych. Dzień Szkoły Powszechnej (25 X 1921 r.). Pierwszy raz wycieczka do Lwowa na "Targi Wschodnie". Przekazanie szkole (24 X 1921 r.) pierwszego w powiecie sztandaru szkolnego (wielka uroczystość).
1927r. Remont generalny budynku drugiego. Ukończenie budowy pomieszczeń gospodarczych.
1929r. Zmiana nazwy szkoły: Publiczna 7-klasowa Szkoła Powszechna im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie.
1932r. Wchodzi do realizacji reforma szkolna "Jędrzejewiczowska" z podziałem na trzy stopnie. Szkoła ma trzeci stopień - 7-klas.
1933r. Nadano szkole numer l. Rok szkolny dzieli się na cztery okresy z ocenami w arkuszach.
1939/1940r. Duże napięcie wśród społeczeństwa. Wybuch II Wojny Światowej. Przerwa w nauce do 24 X 1939 r. Eliminacja z programu historii, geografii i literatury. Podział roku na trzy okresy. Zakaz używania imienia Patrona Szkoły. Duża absencja uczniów. Eliminacja dzieci żydowskich ? wywóz. Braki kadrowe - duże obciążenie kadry pozostałej. Aresztowanie dwojga nauczycieli i zamordowanie (H. Wysocka i M. Niewidziajło).
1941/1942r. Obowiązuje dokumentacja dwujęzyczna. Duży ruch uczniów i duża absencja (139 nie klasyfikowanych i 156 nie promowanych).
1944/1945r. Koniec okupacji - Polska wolna. Od maja 1945 r. kierownictwo obejmuje p. Stanisław Świech. Podział roku szkolnego na cztery okresy. Klasy siódme przechodzą do innych szkół - remont budynków po zdemolowaniu przez wojska i repatriantów.
1946/1947r. Nauka w dwu budynkach i dwu salach w domu p. Chomczyńskiego. Ciąg IV, V, VI-tych prowadzi szkoła Nr 5, a powraca klasa VII-ma. Dochodowa sztuka "Jasełka" - dochód przeznaczono na zakup nowych piłek, książek do biblioteki i fundusz Odbudowy Warszawy. Pierwsze "Święto Dziecka" - 1-go czerwca.
1947/1948r. Wielka akcja na rzecz odbudowy Warszawy - notatki w prasie - zbiórka pieniędzy (makulatura, żołędzie i inne). Z końcem roku zrezygnowano z sal wynajętych. 8-10 VI 1948 r. "akademia mickiewiczowska" zaczątki obchodów "Dni Patrona" Bogaty program artystyczny (ale jeszcze nie każdego roku).
1948/1949r. Reforma szkolna - tworzenie jedenastolatek - zmniejszyła się liczba dzieci. Praktyki uczniów liceów pedagogicznych. Wprowadzono egzaminy sprawdzające w klasie V i VII. Język rosyjski zamiast języka francuskiego.
1950/1951r. Zmiana ceremoniału rozpoczynania i kończenia roku szkolnego. Usunięto uczestnictwo w nabożeństwach, a wprowadzono przemówienia tzw. czynników społecznych (miejskich, powiatowych lub innych). Dwuzmianowość w szkole.
1951/1952r. Duże trudności lokalowe. Nowa nazwa szkoły: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Egzaminy sprawdzające w klasie siódmej. Zmarł kierownik szkoły p. Świech (I 1952 r.). Kierownictwo szkoły obejmuje p. Joanna Świechowa.
1952/1953r. Zmalała liczba dzieci - część do szkoły TPD nr 2 i 5. Ogrodzenie placu szkolnego. Remont kapitalny budynku. Komitet Opiekuńczy - Jednostka Wojskowa.
1953/1954r. udowa studni na placu szkolnym - przy ul. Szkolnej. SKS w szkole. Przeludnienie klas - konieczność budowy nowej szkoły.
1954/1955r. Wprowadzono codzienne apele szkolne - tematyka różna. Nowe zebrania półroczne z rodzicami - udział dzieci. Maj 1955 - założenie kamienia węgielnego pod nową szkołę.
1955/1956r. Zbiórka surowców wtórnych - duże osiągnięcie i wyróżnienie. Wizytacja wojewódzka z udziałem inspektorów szkolnych całego województwa. Komitet Opiekuńczy - Powszechna Spółdzielnia Spożywcza.
1956/1957r. Dwuzmianowość w szkole. Ciasnota. Nowy sprzęt dla nowej szkoły.
01.11.1957r. Otwarcie nowej szkoły - rozładowanie ciasnoty. Od 15 I 1958 r. - pierwsza świetlica szkolna z dożywianiem. Zasadzono 80 lip, żywopłot na placu szkolnym. Pierwszy telewizor w szkole (drugi w mieście).
05.09.1958r. Rozpoczęcie budowy domu nauczycielskiego. Zniesiono nauczanie religii - przeniesiono do punktów katechetycznych (1959 r.).
1959/1960r. Przydział przedmiotów według specjalizacji. Powstaje Szkoła Przysposobienia Zawodowego - dyrektorem p. Edward Polski (przetrwała do roku 1963). Zasadzenie sadu owocowego. 18 XII 1959 r. - oddanie do użytku domu nauczycielskiego. Pierwszy aparat filmowy z dźwiękiem.
1962/1963r. "Zgaduj-Zgadula" - szkolna i powiatowa - (dwie uczennice I m. w powiecie). Szkoła Przysposobienia Zawodowego przeniesiona do Zespołu Szkół Zawodowych.
1964/1965r. Zmiana kierownictwa szkoły - p. Joanna Świech przechodzi na emeryturę. Kierownictwo obejmuje p. Edward Polski. W szkole ciasno - trzeci ciąg klas; nauka na 2,3 zmiany. W maju rozmowy na temat rozbudowy szkoły, a w czerwcu rozpoczęcie budowy czynem społecznym. Budowa wybiegu przed szkołą i parkanu. Odznaka "wzorowy uczeń" trzech uczniów (prymusów) - pierwszy raz. Wycieczka do Warszawy.
1965/1966r. Wycieczka do Łańcuta. Wznowienie budowy skrzydła. Urządzenia ogrodu kwiatowego, posadzenie żywopłotu. Asfaltowanie wybiegu i chodnika. Zmiana wewnątrz szkoły - powstają pracownie i klasopracownie. Żakinada i Dni Krasnegostawu z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego.
1966/1967r. Nauka w 3 budynkach (nowa szkoła, stara szkoła i dwie sale w byłym Liceum Ogólnokształcącym). Wycieczki: w Pieniny i do Białowieży. Pierwszy rok ośmiolatki (do września 1999 roku).
1967/1968r. Nauka w 3 budynkach (po byłym LO - 14 oddziałów). W budynku starym - jedną część zajmuje filia CEZAS-u. Szafki na korytarzach zamiast szatni (zła konieczność).
1968/1969r. 12 V 1969 r. - oddanie do użytku skrzydła ? 5 sal lekcyjnych (w sumie - 13 sal lekcyjnych w głównym budynku). Sale w byłym budynku LO - oddano na szkołę specjalną.
1969/1970r. Nauka w budynku głównym (13 izb) i 4 sale w budynku starym. Bardzo aktywne harcerstwo (Młodzieżowa Drużyna Strażacka).
1971/1972r. Składana scena na użytek imprez (w sali gimnastycznej i na boisku). Wizytacja w szkole (inspektor + wizytator kos.). Nowa Karta Nauczyciela. Dzień Nauczyciela 14 X. Śmierć p. Stanisława Rybickiego - w czasie wykonywania obowiązków. Duże osiągnięcia konkursowe. Odsłonięcie popiersia Adama Mickiewicza - Patrona szkoły - wielka uroczystość. Komitet Opiekuńczy - Zakład Przemysłu Odzieżowego.
1973/1974r. Ślubowanie dzieci klas pierwszych (początkowo w pierwszym dniu nauki, później w końcu września). Nowy ceremoniał uroczystości szkolnych według nowych wytycznych władz i nowego systemu wychowawczego. Podział roku na 2 okresy. Zamiana skali ocen ze sprawowania. Hasło roku - sztandar dla szkoły. Nowy sposób prowadzenia wywiadówek. Wystawa dorobku szkoły. Uroczystość wręczenia sztandaru szkolnego (l VI 1974 r.).
1975/1976r. Zmiany administracyjne kraju. Szkoła podlega pod województwo chełmskie. Remont kapitalny całego budynku, z kolorystyką zewnętrzną. 30 X Zjazd dyrektorów gminnych województwa chełmskiego w tut. szkole - sposób wdrażania systemu wychowawczego.
1976/1977r. Wybudowano pełnowymiarowe boisko szkolne - asfaltowe. W ramach obowiązkowych badań wyników nauczana oraz konkursów - szkoła uzyskała wyróżniające wyniki.
1977/1978r. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego - szkoła uczestniczyła w ceremoniale i ślubowaniu klas pierwszych. Otwarcie Izby Pamięci. Dobry rok dla olimpiad i konkursów - wzięło udział 144 uczniów.
1979/1980r. Podział miasta na nowe obwody szkolne - powstała nowa Szkoła Nr 4. Zmniejszenie liczby dzieci i nauczycieli. Stary budynek szkolny oddano w całości na rzecz Wojewódzkiej Pracowni Technicznej. Nauka w szkole w jednym budynku.
1981/1982r. Trudny rok pod względem gospodarczym (kartki, puste półki itp.). Powstanie związku Zawodowego "Solidarność". Stan wojenny w Polsce - duże utrudnienia w pracy, godzina policyjna. Uroczystości ograniczone.
1983/1984r. W życiu szkoły - duża rola Samorządu Uczniowskiego, ZHP. Maj - Czerwiec 1984 - rozpoczęcie rozbudowy szkoły - II piętro budynku głównego i I piętro skrzydła. Duże zniszczenia w szkole - zdjęto dach - a były ulewy.
1984/1985r. Rozbudowa szkoły - nauka odbywa się na skrzydle, w sali gimnastycznej, w Domu Dziecka, w Młodzieżowym Domu Kultury. Liczne artykuły w prasie nt. wykonawcy - Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego w Żółtańcach koło Chełma.
1985/1986r. We wrześniu rozpoczęcie nauki w budynku głównym, a rozbudowa piętra na skrzydle i wymiana dachu sali gimnastycznej. Pomoc rodziców w przygotowaniu sal po remoncie - duży wkład pracy. Złe wykonawstwa ? liczne poprawki.
1986/1987r. Dalsza rozbudowa skrzydła i remont sali gimnastycznej. Modernizacja kuchni. Nowe formy tzw. wywiadówek - wzbogacony program informacji z udziałem uczniów oraz pracowników Poradni Wychowawczo - Zawodowej.
1987/1988r. Od 26 X 1987 r. - nauka w całym budynku - łączna ilość izb lekcyjnych wynosi 23. Biblioteka szkolna powraca po kilkunastu latach do głównego budynku. Rozładowanie gęstości w szkole. Opracowanie planu budowy szatni. Budowa fundamentów szatni - wykonują rodzice.
1988/1989r. Rok spokojnej od rozbudowy i remontów - nauki. Liczne imprezy szkolne. Konferencja nauczycieli - metodyków z całego województwa chełmskiego. Rok wycieczek i rajdów. Pożegnanie dyrektora szkoły p. Edwarda Polskiego po 25 latach służby kierowniczej.
1989/1990r. Nowy dyrektor szkoły p. Tadeusz Błyskosz. Zmiany transformacji politycznej kraju. Zmiana rocznic państwowych. Powraca do szkoły po 35 latach Spółdzielnia Uczniowska - są ku temu warunki. Rozpoczęcie budowy szatni, po zmianach dokumentacji i miejsca lokalizacji.
1990/1991r. Powraca do szkoły po 30 latach nauka religii. Nowa skala oceniania. Zawieszenie w klasach krzyży - udział biskupa. Powraca "Studniówka" dla klas ósmych.
1991/1992r. Kryzys budżetowy w szkole, zwłaszcza w wydatkach osobowych - cięcie godzin, likwidacja zajęć pozalekcyjnych i innych. Minorowe nastroje wśród personelu. Dzień Nauczyciela połączony z protestem.
1992/1993r. Oddanie do użytku szatni. Szafki przyścienne - usunięto. Remont klas - wykonują rodzice (brak pieniędzy) strajk bierny (22 IV 1993).
1993/1994r. Plan budowy hali sportowej. Wytyczono lokalizację. Zburzono część asfaltowego boiska szkolnego. Zlikwidowano działki, z myślą o budowie kortu tenisowego.
1994/1995r. Zmiana systemu grzewczego w szkole - z węglowego na gazowy oraz modernizacja kuchni z węglowej na gazową, Duże. udogodnienie i zmniejszenie kosztów eksploatacji.
18.05.1996r. Rozpoczęcie budowy hali sportowej - pełnowymiarowej (największej w województwie) - cykl budowy - 18 miesięcy. Konkursy przedmiotowe - dobre wyniki.
1997/1998r. Powstają dwie klasy sportowe. Budowa parkingu, dojazdów i chodników. W wakacje odbiór techniczny hali sportowej - uzupełnienia i usuwanie usterek. Pożegnanie dyrektora szkoły p. Tadeusza Błyskosza po 9 latach kierowania.
1998/1999r. Nowym dyrektorem szkoły została (z konkursu) p. Maria Kowalczyk - dotychczasowy zastępca dyrektora, l IX 1998 r. oddanie do użytku hali sportowej - udział biskupa i władz miejskich, wojewódzkich i krajowych w przekazaniu hali- Wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Z końcem XX wieku kończy się okres ośmiolatki. Reforma oświaty wprowadza od września 1999 r. sześcioletnie szkoły podstawowe i gimnazja.
2001/2002r. Nasze Gimnazjum opuszcza pierwszy rocznik absolwentów - w sumie 95 uczniów.
2006r. Zespół Szkół Nr 1 uzyskał certyfikat jakości ISO 2000
2006/2007r. Na początku listopada rozpoczyna się remont kapitalny całej szkoły. W czasie remontu wyburzono szatnię i małą salę gimnastyczną, a fundamenty tych pomieszczeń wykorzystano do budowy nowego łącznika. Remont kosztował ponad 6 mln zł i trwał prawie 12 miesięcy.
03.09.2007r. W czasie miejskiej inauguracji roku szkolnego, która odbyła się w naszej szkole miało miejsce uroczyste oddanie do użytku naszej wyremontowanej szkoły. Na tę uroczystość zaproszono gości ze strony władz kościelnych, naszych przedstawicieli w polskim parlamencie, delegatów władz samorządowych, dyrektorów i nauczycieli krasnostawskich szkół, przedstawicieli społeczności lokalnej i naszych rodziców. Szkoła nabrała nowego blasku. Stała się piękna i nowoczesna. Wyposażono ją w nowoczesne obiekty sportowe i małe obserwatorium astronomiczne.
2008r. W naszej szkole wprowadzono system oceniania kształtującego.
2009r. Wprowadzenie systemu motywacyjnego - Złote Jedynki. W  grudniu szkoła uzyskała nowy sztandar. Odtąd cały Zespół Szkół Nr 1 nosi imię Adama Mickiewicza.
05.11.2010r. Podsumowanie projektu "Rozbudowa, termomodernizacja i nadbudowa Zespołu Szkół nr 1" połączone z jubileuszem setnej rocznicy nadania imienia szkole podstawowej oraz oddanie do użytku nowego placu zabaw oraz kotłowni.

Opracowano na podstawie książki Edwarda Polskiego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOŃCA DRUGIEGO TYSIĄCLECIA

Krasnystaw, 1999.

Jesteś tutaj: Home Historia Kalendarium rozbudowy szkoły