Font Size

Profile

Ustawienia strony

COVID-19

COVID-19

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

w związku z wystąpieniem epidemii

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 21.00, przy czym:
  1. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00;
  2. Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00, nie jest dostępna dla osób spoza szkoły;
  3. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych dla danego poziomu klas;
  4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w godzinach: od 8.00 do 15.00;
  5. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.45 do 14.30;
  6. Gabinet stomatologiczny działa w dniach, godzinach: od 8.00 do 19.00 /zgodnie z tygodniowym harmonogramem/.
 4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik.
 5. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 6. Przebywając w budynku szkoły, w przestrzeni wspólnej, uczniowie oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni muszą zakrywać ust i nos. Dotyczy to także innej przestrzeni
  w budynku szkoły, w której nie ma możliwości zapewnienia właściwego dystansu społecznego /np. małe sale dydaktyczne/
 7. Uczniowie, przebywając na terenie szkoły, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, w stołówce szkolnej, na świetlicy.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko
  w wyjątkowych sytuacjach z zachowaniem przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochrony osobistej: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły).
 9. Wejście i przebywanie na terenie budynku szkoły innych osób postronnych ogranicza się do niezbędnego i uzasadnionego minimum.
 10. Wszystkie osoby postronne, wchodzące do szkoły w wyjątkowych sytuacjach, mogą przebywać w wyznaczonej przestrzeni, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.
 11. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19
  u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 12. Szkoła zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
   z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściach do budynku, w miejscu przygotowywania posiłków i w jadalni oraz w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników
   do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
  3. Bezdotykowy termometr;
  4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  6. Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.
 13. Dyrektor:
  1. Zaznajamia pracowników oraz rodziców (informacja przesyłana za pomocą poczty elektronicznej, zamieszczona na stronie internetowej szkoły) uczniów ze stosowanymi
   w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
  2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
   z powierzonymi im obowiązkami;
  3. Opracowuje Strategię zarządzania szkoła w okresie Covid- 19;
  4. Opracowuje system pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w okresie Covid – 19 w odniesieniu do pracy szkoły stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie.
  5. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
  6. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;
  7. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  8. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;
  9. Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;
  10. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;
  11. Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;
  12. Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej i hali sportowej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;
  13. Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
  14. Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.
 14. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
  1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
   1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
   2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
   3. Unikania skupisk ludzi,
   4. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
   5. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
   6. Zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wspólnej;
   7. Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
   8. Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
   9. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);
   10. Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;
   11. Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły.
   12. Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy na odpady zmieszane;
   13. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 15. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.
 16. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:
  1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
  2. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;
  3. Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
  4. Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
  5. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;
  6. Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze/plecaku/torbie, czy w wyznaczonym miejscu, zgodnie z ustaleniem;
  7. Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji
  8. W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów ze spe oraz z niepełnosprawnościami), przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do tornistra/plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajeć w szkole przez ucznia;
  9. Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
  10. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim
   za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty –
   z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.
 17. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest  do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, gabinetu stomatologicznego. 
 18. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut, z zachowaniem rotacyjności wyjść poszczególnych oddziałów na przerwę oraz dostosowują czas prowadzonych edukacji do harmonogramu zajęć z języka angielskiego, informatyki, religii i wychowania fizycznego (wejście drugiego nauczyciela - przedmiotowca na lekcję).
 19. Nauczyciele bibliotekarze:
  1. Pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;
  2. Książki i inne materiały wydają bezpośrednio osobie zamawiającej;
  3. Odkładają zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem.
  4. Pilnują, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali z książek oraz innych materiałów (również pracownicy), które odbywają 48 godzinną kwarantannę;
 20. Osoby sprzątające w placówce:
  1. Pracują w rękawiczkach;
  2. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  3. Dezynfekują toalety – co najmniej 4 razy dziennie oraz po każdym dniu pracy szkoły;
  4. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
  5. Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;
  6. Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:
   1. ciągi komunikacyjne – myją;
   2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
   3. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;
   4. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;
 21. Przeprowadzając dezynfekcję, postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;
 22. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak, aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;
 23. Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie monitoringu czystości pomieszczenia – załącznik nr 2 do Procedur.
 24. Portier/sprzątaczka:
  1. Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu
   do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);
  2. Pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły,
   a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;
  3. Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

Przepisy końcowe

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w wyżej wymienionych i zawartych w odrębnych, szczegółowych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

Jesteś tutaj: Home COVID-19