Aktualności

Drodzy Rodzice i Uczniowie !

Kalendarz wprowadzanych zmian przedstawia się następująco:

1. Od poniedziałku, 18 maja b.r wraca możliwość, za zgodą rodziców/opiekunów, prowadzenia w szkole zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

2. Od 25 maja br. przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Nadal utrzymany będzie obowiązek realizowania podstawy programowej. Od liczby uczniów, których rodzice wyrażą wolę powrotu do szkoły, zależy, czy w naszej szkole będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Taka decyzja będzie podjęta w przyszłym tygodniu, po zasięgnięciu opinii rodziców w poszczególnych klasach 1-3. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

3. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Szczegółowy harmonogram zostanie podany przed 25 maja. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

4. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany przed 1 czerwca. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało również, że w kolejnych tygodniach będą sukcesywnie wydawane stosowne rozporządzenia oraz przekazywane wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

W kolejnych dniach będę przekazywała bardziej szczegółowe informacje odnośnie stopniowego powrotu uczniów do szkoły.

Marzena Morylowska

Jesteś tutaj: Home Aktualności Drodzy Rodzice i Uczniowie !