• Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

          logo-szkoly-2Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie  

  ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw

  tel./fax.+48 576 37 31

  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www:jedynka.futurehost.pl

  Wniosek o przyjęcie dziecka

  do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

  na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałego poza obwodem szkoły

   1.Dane dziecka:

  Imię i nazwisko dziecka
  Drugie imię dziecka
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  PESEL dziecka
  Adres miejsca zamieszkania
  Przedszkole dziecka

   2.Dane rodziców/opiekunów dziecka:

  Imię i nazwisko matki/opiekunki
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

  Imię i nazwisko ojca/opiekuna
  Adres miejsca zamieszkania
  Adres poczty elektronicznej
  Numery telefonów kontaktowych

   3.Dodatkowe informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, art.)

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   4.Informacja o złożeniu wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie kandydata do innych szkół                              ( w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

   

  1)Pierwszy wybór

  .............................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)
  2)Drugi wybór

  .............................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)
  3)Trzeci wybór

  .............................................................................................................

                                               ( nazwa i adres szkoły)

  5. Kryteria przyjęć

  (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak "x")

  Kryteria wynikające ze Statutu Szkoły
  1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole
  2. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
  4. Droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej
  5.

  Inne

  Uwagi.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

  6. Oświadczam, że:

  1. wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
  2. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
   w zgłoszeniu,
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

  Krasnystaw, dnia..........................................................          

                ......................................................                                           ...........................................................

               Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                       Podpis ojca lub opiekuna prawnego    


   

  7. Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora szkoły

   

   

  Data:..........................................................

                        

                                                                ...........................................................

                                                                                        (podpis dyrektora szkoły)

   

  Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 1 na rok szkolny 2016/2017 zamieszkałego poza obwodem szkoły- do pobrania lub wydrukowania

   

 • Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

  Załącznik nr 2

  do Zarządzenia nr 15/2016

  Burmistrza Krasnegostawu

  z dnia 29 stycznia 2016 r.

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
  uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych,
  dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym

    Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
    1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 1 lutego 2016 r.
  do 23 marca 2016 r.
  do godz. 1500

  od 29 kwietnia 2016r
  do 10 maja 2016 r.

  do godz. 1500
    2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

  do 29 marca 2016 r.
  do godz. 1500

  od 11 maja 2016 r.
  do 17 maja 2016 r.
  do godz. 1500

    3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  11 kwietnia 2016 r.
  do godz. 1500

  18 maja 2016 r.
  do godz. 1500

    4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20 kwietnia 2016r. do 25 kwietnia 2016r. do godz. 1500 od 19 maja 2016 r.
  do 23 maja 2016 r.  
  do godz. 1500
    5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych

  27 kwietnia 2016 r.
  do godz. 1500
  25 maja 2016 r.
  do godz. 1500

   

   

   

Jesteś tutaj: Home